سال 1400


معرفی پژوهشگران برتر

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان-برترین های 1400
1  دکتر حامد خسروی  پژوهشگر برتر دانشگاه ، شاخه فنی و مهندسی
2  دکتر حمید باغانی  پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
3  دکتر حمیده سراوانی  پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه
4  دکتر داود محبی کلهری  پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
5  دکتر سمانه صردی زید  پژوهشگر برتر دانشکده صنعت و معدن خاش
6  دکتر علی سردار شهرکی  پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد
7  دکتر محمدرضا کیخا  پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی
8  دکتر محمود شیرازی  پژوهشگر برتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
9  دکتر اعظم امیری  پژوهشگر برتر گروه مهندسی فضای سبز
10  دکتر حسین خاکپور  پژوهشگر برتر گروه علوم و قرآن حدیث
11  دکتر حسین رحمانی  پژوهشگر برتر گروه مهندسی مکانیک
12  دکتر سیدمهدی حسینی  پژوهشگر برتر گروه اقتصاد کشاورزی
13  دکتر سیروس قنبری  پژوهشگر برتر گروه جغرافیا­ و ­برنامه­ ریزی­ روستایی
14  دکتر عبدالرضا صمیمی  پژوهشگر برتر گروه مهندسی شیمی
15  دکتر علیرضا دوچشمه­ گرگیچ  پژوهشگر برتر گروه مهندسی معدن
16  دکتر غلامرضا عزیزیان  پژوهشگر برتر گروه مهندسی عمران
17  دکتر فرحناز مهنا  پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق- مخابرات
18  دکتر محمدرضا رضایی پور  پژوهشگر برتر گروه علوم ورزشی
19  دکتر محمدرضا محمدی  پژوهشگر برتر گروه فیزیک
20  دکتر محمود خسروی  پژوهشگر برتر گروه جغرافیای طبیعی
21  دکتر محمود شریفی تبار  پژوهشگر برتر گروه مهندسی مواد
22  دکتر مهدی ا... دادی  پژوهشگر برتر گروه ریاضیات و کاربردهای آن
23  دکتر مهدی شهرکی  پژوهشگر برتر گروه شیمی
24  دکتر مهیم تاش  پژوهشگر برتر گروه کارآفرینی
25  دکتر زهرا نیک منش  پژوهشگر برتر گروه روانشناسی
26  دکتر حمید اسکندری  منتخب مرکز کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی دانشگاه
27  آقای سپهر صدیقی نژاد  پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
28  آقای سیدعلی حسینی  پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی
29  خانم فاطمه قیصری  پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
30  خانم فاطمه محمودی  پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده علوم پایه
31  خانم فرحناز آهنگ  پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده مدیریت و اقتصاد
32  آقای کاظم طلائی  پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
33 آقای مجتبی سرگزی­ پور  پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
34  آقای محمدرضا صالحی­ کلاهی  پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
35  خانم پریسا سارانی نخعی  کارشناس دفتر ارتباط با صنعت
36  دکتر علی حاتمی  نویسنده مقاله داغ
37  دکتر حمیدرضا آویشی  دارنده اثر برگزیده هنری در فستیوال خارجی
38  دکتر عیسی ابراهیم زاده  رئیس پژوهشکده برتر
39  دکتر رجبعلی برزوئی  مدیر مسئول مجله برتر
40  دکتر محسن کیهان پور  مجری طرح صنعتی برگزیده
41  دکتر شهرام مهنا  فعال حوزه همکاری های علمی و بین المللی
42  دکتر ابراهیم مرادی  استاد راهنمای پارسای تقاضامحور
43  دکتر محمود هاشمی تبار  استاد راهنمای پارسای تقاضامحور
44  دکتر مرضیه اسفندیاری  عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت
45  دکتر سید امیراسعد فاطمی  عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت
46  دکتر حامد قوهانی عرب  معاون پژوهشی دانشکده برتر به لحاظ عملکرد پژوهشی و فناوری
47  دکتر مهدی مرتضوی  فعال حوزه همکاری های علمی و بین المللی
48  دکتر علی اکبر مهمان دوست خواجه داد  منتخب همکاری های علمی و بین المللی
49  دکتر طاهره فنایی شیخ الاسلامی  فناور رتبه اول دانشگاه
50  دکتر حامد فرزانه  فناور رتبه اول دانشگاه
51  دکتر علیرضا احمدی  فناور رتبه سوم دانشگاه
52  دکتر سید مهدی حسینی  کارآفرین برتر
53  دکتر حمید مقدم دیمه  فعال حوزه فناوری