سال 1399 و قبل از آن


معرفی پژوهشگران برتر

لیست پژوهشگران برتر دانشگاه سال 1398

پژوهشگر برتر دانشگاه : جناب آقای دکتر علیرضا رضوانی

پژوهشگر برتر بین المللی سال 2019 از نظر ISC : جناب آقای دكتر امین بهزادمهر

داور علمی یک درصد برتر بین المللی سال 2019 : جناب آقای دكتر مسعود کیخوائی

 


 

 •  

نام و نام خانوادگی

 •  

4

دکتر امیر حمزه سالارزائی

پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی

5

دکتر سعید توکلی افشاری

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

6

دکتر محمو دشیرازی

پژوهشگر برتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

7

دکتر حمید باغانی

پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر

8

دکتر علی سردار شهرکی

پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

9

دکتر علیرضا مدرسی عالم

پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه

10

دکتر محسن راشکی

پژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری

11

دکتر محمدرضا قاسمی

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

12

دکتر محمود خسروی

پژوهشگر برتر دانشکده جغرافیا

13

دکتر محمد امیر مشهدی

پژوهشگر برتر گروه زبان و ادبیات فارسی

14

دکترعبدالرسول حسنی فر

پژوهشگر برتر گروه علوم اجتماعی

15

دکتر ناصر ناستی زائی

پژوهشگر برتر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

16

دکتر علی فرنام

پژوهشگر برتر گروه روانشناسی

17

دکتر محمد رضا رضایی پور

پژوهشگر برتر گروه علوم ورزشی

18

دکتر ولی اله حسومی

پژوهشگر برتر گروه علوم قرآن و حدیث

19

دکتر محمدرضا کیخا

پژوهشگر برتر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

20

دکتر سیدمسعود برکاتی

پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق و الکترونیک

21

دکتر مجتبی باخرد

پژوهشگر برتر گروه ریاضی

22

دکتر نور ا... حاضری

پژوهشگر برتر گروه شیمی

23

دکتر رضا جهانشاهی

پژوهشگر برتر گروه زمین شناسی

24

دکتر عبدالمحمود داورپناه

پژوهشگر برتر گروه فیزیک

25

دکتر مهدی اژدری مقدم

پژوهشگر برتر گروه مهندسی عمران

26

دکتر سمیرا پایان

پژوهشگر برتر گروه مهندسی مکانیک

27

دکتر احمدرضا عباسیان

پژوهشگر برتر گروه مهندسی مواد

28

دکتر مرتضی زیودار

پژوهشگر برتر گروه مهندسی شیمی

29

دکتر جواد شهرکی

پژوهشگر برتر گروه اقتصاد

30

دکتر سید علیقلی روشن

پژوهشگر برتر گروه مدیریت دولتی

31

دکتر تقی طاووسی

پژوهشگر برتر گروه جغرافیای طبیعی

32

دکتر حسین یغفوری

پژوهشگر برتر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

33

دکتر ابوذر پایدار

پژوهشگر برتر گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

34

دکتر محمد تقی زند وکیلی

برگزار کننده کرسی برتر سال 1398

35

دکتر سید مسعود برکاتی

فناور رتبه اول دانشگاه

36

دکتر حامد فرزانه

فناور رتبه دوم دانشگاه

37

دکتر حسین معین خواه

فناور رتبه سوم دانشگاه

38

اعظم میرشکار

کارشناس برتر حوزه پژوهشی دانشگاه

 

  دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشگر برتر مشروحه جدول زیر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

دانشکده

1

باقر سوری

دکتری شیمی

علوم پایه

2

فاطمه صبح نمایان

دکتری مهندسی مکانیک

مهندسی شهید نیکبخت

3

مسلم جوانمرد

دکتری ریاضی

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

4

احسان نامدار جوینی

دکتری مدیریت

مدیریت و اقتصاد

5

مهدیه غنی زاده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

6

محسن شایان

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

7

دیمن کاشفی دوست

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

8

زهره آقاجانزاده

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

هنر و معماری

 

  تلاش های ارزنده پژوهشی و فناوری اعضای هیات علمی

 •  

نام و نام خانوادگی

 •  
 •  
 1.  

دکتر عیسی ابراهیم زاده

پژوهشکده برتر دانشگاه

رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا

 1.  

دکتر عبدالرضا صمیمی

مخترع طرح برتر دانشگاه

طرح پایلوت گرانول ساز بستر شارانیده اوره

 1.  

دکتر داود محبی کلهری

همکار طرح برتر دانشگاه

طرح پایلوت گرانول ساز بستر شارانیده اوره

 1.  

دکتر حمید مقدم دیمه

فناور فعال دانشگاه

بازچرخانی آب خاکستری

 1.  

دکتر عبدالرضا پرتابیان

مجری و سخنران کلیدی پنل برتر

گوهرشناسی تخصصی

 1.  

دکتر حسین یغفوری

مجری و سخنران کلیدی پنل برتر

بررسی مشکلات حاشیه نشینی ایران با تاکید بر زاهدان

 1.  

دکتر سهیل زارع مطلق

مجری و سخنران کلیدی پنل برتر

دوره های مهارت آموزی دانشجویی سازمان فنی و حرفه ای

 1.  

دکتر علیرضا عینعلی

معاون پژوهشی برگزار کننده پنل برتر

دانشکده علوم پایه

 1.  

دکتر محمود خسروی

معاون پژوهشی برگزار کننده پنل برتر

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

 1.  

دکتر غلامرضا عزیزیان

معاون پژوهشی برگزار کننده پنل برتر

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

 1.  

دکترمحمدرضا شهرکی

مجری کارگاه برتر

کارگاه آشنایی با اخلاق مهندسی

 1.  

دکتر محبعلی رهدار

مجری کارگاه برتر

کارگاه آشنایی با تفکر طراحی

 1.  

دکتر رجبعلی برزوئی

مدیر مسئول مجله برتر

Iranian Journal of Fuzzy Systems

 1.  

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

مدیر مسئول مجله برتر

The Iranian Journal of Applied Language Studies

 1.  

دکتر عیسی ابراهیم زاده

مدیر مسئول مجله برتر

مجله جغرافیا و توسعه

 1.  

دکتر سید امیراسعد فاطمی

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه

مشارکت فعال در برگزاری هفته پژوهش

 1.  

دکتر حسین معین خواه

رئیس مجتمع فن آوری و نوآوری

مشارکت فعال در برگزاری هفته پژوهش

 1.  

دکتر مصیب پهلوانی

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان

مشارکت فعال در برگزاری هفته پژوهش

 1.  

دکتر محمد نبی شهیکی تاش

رئیس پارک علم و فناوری استان

مشارکت فعال در برگزاری هفته پژوهش