راهنمای دريافت نام كاربري براي ورود به سامانه گلستان


راهنمای دريافت نام كاربري براي ورود به سامانه گلستان

شناسه کاربریشماره داوطلبی0210

•    گذرواژه: کد ملی (اگر کدملی با صفر شروع می شود نبایستی صفر آن ذکر گردد.)
مثال: اطلاعات لازم براي ورود شخصي با شماره داوطلبی 54321 و کد ملی 0123456789 به شرح زير مي باشد:
•    شناسه کاربری021054321
•    گذرواژه: 123456789