همکاران


همکاران اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

ناظر ابنیه پروژه های عمرانی

مهندس آیدین بندریان

تلفن تماس: 6263-3113-054

ناظر ابنیه پروژه های عمرانی

مهندس محمد حسن رضاپور

تلفن تماس: 6263-3113-054

ناظر مکانیک پروژه های عمرانی

مهندس مهدی رحمدل

تلفن تماس: 6263-3113-054

ناظر ابنیه پروژه های عمرانی

مهندس یوسف کرد تمندانی

تلفن تماس: 6263-3113-054

ناظر برق پروژه های عمرانی

مهندس مسعود زاهدی وحید

تلفن تماس: 6263-3113-054

ناظر ابنیه پروژه های عمرانی

مهندس مهدی قویدل

تلفن تماس: 6263-3113-054

ناظر ابنیه پروژه های عمرانی

خانم مهندس میرسیفی

تلفن تماس: 6232-3113-054

ناظر ابنیه پروژه های عمرانی

خانم مهندس متین

تلفن تماس: 6432-3113-054

ناظر مکانیک پروژه های عمرانی
مهندس ایمان ریگی لادز تلفن تماس: 31136263-054