اطلاعیه برگزاری کلاسهای مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی


اطلاعیه برگزاری کلاسهای مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 

عناوین وجدول زمانبندی کارگاه های زندگی به توان 2

ایام هفته

7:30-9

9:30-11

12:30-14

شنبه

1401/8/28

امنیت اخلاقی واجتماعی

(اقای باغ شیرین)

مدیریت زمان

(خانم دکتر نوری)

اعتماد به نفس وجراتمندی

(خانم دکترعلی پور)

یکشنبه

1401/8/29

فقر،بیکاری،ناهنجاریهای اقتصادی واجتماعی(آقای باغ شیرین)

خود مراقبتی روان شناختی

(خانم دکتر نوری)

همزیستی و الزامات زندگی دانشجویی(آقای دکتر حکیمی فر)

دوشنبه

1401/8/30

حل مسئله وتصمیم گیری

(آقای دکتر اویسی)

مدیریت استرس،یأس ناامیدی وافسردگی(خانم دکتر نیک منش)

فضای مجازی

(آقای اوکاتی)

سه شنبه

1401/9/01

آسیب های خانواده

(خانم دکتر نیکبخت)

خودآگاهی

(خانم علیپور)

شکست عاطفی

(خانم دکتر نیکبخت)

چهارشنه

1401/9/02

سوءمصرف موادومشروبات الکلی(دکتر بولاقی)

مدیریت خشم

(آقای دکتر عرب)

مهارت های زندگی

(آقای دکتر اویسی)

پنجشنبه

1401/9/03

ارتباط موثر

(خانم دکترنوری)

تفکر خلاقانه ونقادانه

(آقای دکتر خنجرخانی)

خودمراقبتی جنسی و روانی

(آقای دکتر عرب)

شنبه

1401/9/05

اعتماد به نفس وجراتمندی

(خانم دکترعلی پور)

امنیت اخلاقی واجتماعی

(اقای باغ شیرین)

مدیریت زمان

(خانم دکتر نوری)

یکشنبه

1401/9/06

همزیستی و الزامات زندگی دانشجویی(آقای دکتر حکیمی فر)

فقر،بیکاری،ناهنجاریهای اقتصادی واجتماعی(آقای باغ شیرین)

خود مراقبتی روان شناختی

(خانم دکتر نوری)

دوشنبه

1401/9/07

فضای مجازی

(آقای اوکاتی)

حل مسئله وتصمیم گیری

(آقای دکتر اویسی)

مدیریت استرس،یاس ناامیدی وافسردگی(خانم دکتر نیک منش)

سه شنبه

1401/9/08

شکست عاطفی

(خانم دکتر نیکبخت)

آسیب های خانواده

(خانم دکتر نیکبخت)

خودآگاهی

(خانم علی پور)

چهارشنبه

1401/9/09

مهارت های زندگی

(آقای دکتر اویسی)

سوءمصرف مواد ومشروبات الکلی(دکتر بولاقی)

مدیریت خشم

(آقای دکتر عرب)

پنجشنبه

1401/9/10

خودمراقبتی جنسی و روانی

(آقای دکتر عرب)

ارتباط موثر

(خانم دکترنوری)

تفکر خلاقانه و نقادانه

(آقای دکتر خنجرخانی)

شنبه

1401/9/12

مدیریت زمان

(خانم دکتر نوری)

اعتماد به نفس وجراتمندی

(خانم دکترعلی پور)

امنیت اخلاقی واجتماعی

(اقای باغ شیرین)

یکشنبه

1401/9/13

خود مراقبتی روان شناختی

(خانم دکتر نوری)

همزیستی و الزامات زندگی دانشجویی(آقای دکتر حکیمی فر)

فقر،بیکاری،ناهنجاری های اقتصادی واجتماعی(آقای باغ شیرین)

دوشنبه

1401/9/14

مدیریت استرس،یاس ناامیدی و افسردگی(خانم دکتر نیک منش)

فضای مجازی

(آقای اوکاتی)

حل مسئله وتصمیم گیری

(آقای دکتر اویسی)

سه شنبه

1401/9/15

خودآگاهی

(خانم علی پور)

شکست عاطفی

(خانم دکتر نیکبخت)

آسیب های خانواده

(خانم دکترنیکبخت)

چهارشنبه

1401/9/16

مدیریت خشم

(آقای دکتر عرب)

مهارت های زندگی

(آقای دکتر اویسی)

سوءمصرف مواد ومشروبات الکلی(دکتر بولاقی)

پنج شنبه

1401/9/17

تفکر خلاقانه ونقادانه

(آقای خنجر خانی)

خود مراقبتی جنسی و روانی

 (آقای دکتر عرب)

ارتباط موثر

(خانم دکترنوری)