معاونت


معاونت طرح و توسعه

معاونت طرح و توسعه

دکتر نور محمد یعقوبی

 

تلفن: 05431136223
فکس: 33440200-054
پست الکترونیک: yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir