معاونت


معاونت طرح و توسعه

معاونت طرح و توسعه

دکتر کریم بخش ترشابی

 

تلفن: 05431136221
فکس: 33440200-054
پست الکترونیک: torshabi@arts.usb.ac.ir