دبیرخانه معاونت


دبیرخانه معاونت

 

 

 

 

 

    

         

           خانم زهرا سلطانی

      پست الکترونیک:   zsoltani1033@yahoo.com

شماره تماس: 105-31132941

 

معرفی دبیرخانه

انجام كليه امور مربوط به تنظیم مکاتبات اداری،  پيش نويس هاي شوراهای فرهنگی ، کمیسیون ماده 1 فرهنگی، تهیه صورت جلسه، تهیه و تنظیم گزارشات 6 ماهه یا 1 ساله، اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها، بخشنامه‌ها و......

 

شرح وظایف دبیرخانه معاونت

تهیه گزارشات ارجاعي از جانب مقام مافوق

پیگیری امورات مرخصی ، پاس و ... نیروهای شرکتی اداره

همکاری با سایر واحدها جهت انجام و روند سریع کارها به صورت گروهی

 بررسي نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات ورودي و خروجي

تايپ نامه هاي محرمانه

تايپ نامه ها ، جدول ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و تهيه رونوشت از نامه ها در صورت لزوم

اسکن نامه اعم از داخلی ، وارده و صادره در صورت نیاز

 ثبت شماره نامه هاي وارده به منظور پيگيري هاي بعدي . -

 تطبيق رونوشت با اصل نامه ها و اسناد تأييد و گواهي آن ها

 انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم

 رعايت اصول و موازين اسلامي در انجام وظايف مربوط

اقدام به تكثير بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و نمون برگ ها و غيره پس از صدوردستور مقام مربوط با رعايت صرفه جويي

 تفكيك نامه هاي صادره و تحويل پيش نويس ها به بايگاني در اسرع وقت

 ارجاع نامه هاي وارده به واحدهاي اداره در اسرع وقت

پیگیری اقدامات مربوط به پست كردن نامه ها

 پاسخگويي به سؤالات مراجعان در ارتباط با وظايف محوله

 حفظ و نگهداري از تجهيزات و امواال تحت اختيار مربوطه و استفاده بهينه و صحيح از آنها مانند كامپيوتر ، پرينتر ، اسكنر و...

 شركت فعال در دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل و پياده نمودن نتايج آن در انجام وظايف محوله

 انجام ساير امور محوله مطابق دستور مقام مافوق و برابر مقررات و مطابق با نیاز سیستم

 طبقه بندي، ثبت و نگهداري فایل هاي رایانه اي و تهیه نسخ پشتیبان از آنها