کارشناس اجتماعی و سیاستگذاری


کارشناس اجتماعی و سیاستگذاری

 

     کارشناس اجتماعی و سیاستگذاری: هادی عربــشــاهی

  شماره تماس:119-31132941

   پست الکترونیک: hadi.arabshahi1992@gmail.com

 

 

هماهنگی واحدهای مختلف اداره اجتماعی و سیاستگذاری دانشگاه و پاسخ‌گویی به مراجعین این مدیریت، مکاتبه با سایر واحدهای دانشگاه و دستگاه‌های خارج از دانشگاه، پیگیری امور محوله از سوی مدیریت در راستای انجام وظایف این کارشناس قرار می‌گیرد.

اهم وظایف:

- مکاتبات با واحدهای داخلی دانشگاه و دستگاه‌های بیرون از دانشگاه

-  جذب، ثبت‌نام وساماندهی دانشجویان جویای‌کار وعلاقمند به فعالیت در این حوزه و‌تقسیم‌بندی در واحدهای اداره

- پیگیری امور محوله از سوی مدیریت اجتماعی و سیاستگذاری تا حصول نتیجه

- برگزاری آئین فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه

- برگزاری جشنواره فرهنگ‌ها دانشگاه

- برگزاری مناسبت‌های اختصاص یافته و مصوًب شده به این حوزه

- ارایه کلیه طرح‌های مدیریت اجتماعی و سیاستگذاری و ارسال جهت مطرح شدن در شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه