مسئول دفتر معاونت


مسئول دفتر معاونت

     سید حجت علوی

شماره تماس: 31132941

 

                                                                                                                   شرح وظایف

 

 تنظیم برنامه ها، اوقات ملاقات و جلسات با رعايت اولويت

پاسخگويي به مكالمات تلفني و برقراري ارتباطات تلفني مورد نياز معاونت

راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان و همكاران

هماهنگي و تمهيد مقدمات مورد نياز جهت برگزاری جلسات شورای فرهنگی، هیأت نظارت بر تشکلها، کمیسیون ماده یک، کمیته صیانت از عفاف و حجاب، و...

ابلاغ دستورات صادره معاون فرهنگی و اجتماعی  به اشخاص و واحدهاي ذيربط و پيگيري آنها

دريافت نامه ها، اوراق ، پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده به دفترمعاونت

دسته بندی و مرتب كردن نامه ها ، اوراق ، پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده و ارائه آن به مسئولين ذيربط

ارجاع نامه هاي معاونت به واحدها و افراد مرتبط

پيگيري نامه ها و ساير مكاتبات توزيع شده بين افراد ذيربط تا حصول نتیجه

بايگاني نامه ها، اوراق ، پرونده ها و ساير مكاتبات

تهيه پيش نويس برخي از نامه هاي مربوط به حوزه معاونت

تايپ نامه هاي مورد نيازحوزه  معاونت

دريافت و ارسال اطلاعات مورد نياز معاونت از طريق اتوماسيون اداري و پست الكترونيك

دريافت و ارسال نمابرهاي (فاكس هاي) مورد نياز معاونت

تهيه ، تدوين و به هنگام نمودن اطلاعات مربوط به شماره تلفن ، نمابر ، پست الكترونيك و آدرس دستگاه هاي اجرايي ، دفاتر و واحدها و افراد مرتبط با اهداف و وظايف معاونت

پيگيري و تأمين ملزومات و اقلام مورد نياز معاونت

هماهنگي لازم براي پذیرایی میهمانان و مراجعين به معاونت  

انجام سایر امور محوله از جانب معاون فرهنگی و اجتماعی