اداره دریافت و پرداخت


اداره دریافت و پرداخت

۱- کنترل و رسیدگی اسناد واحدهای تابعه دانشگاه بر طبق قانون محاسبات عمومی و آئین نامه های مربوطه

۲- کنترل و رسیدگی اسناد، فوق العاده ماموریت های داخلی و خارجی بر طبق قوانین و آئین نامه های ابلاغی

۳- کنترل و محاسبه پیش نویس قراردادها و غیره

۴- کنترل و رسیدگی به اسناد علی الحساب، پیش پرداخت و پرداختی واحدهای تابعه

۵- کنترل کلیه اسناد از نظر رعایت قوانین و مقررات جاری

۶- بررسی تهیه پیش نویس مکاتبات اداری مربوط به رسیدگی اسناد دانشگاه