معاونت پشتیبانی مدیریت امور اداری


معاون پشتیبانی امور اداری

معاون پشتیبانی امور اداری
ذبیح الله گلوی

ارشد فناوری اطلاعات

 

تلفن: 31136405
فکس: 33۴۴۶۷۷۴
پست الکترونیک: edari@usb.ac.ir

آدرس پستی: زاهدان- خيابان دانشگاه - سازمان مرکزي دانشگاه سيستان و بلوچستان- مديريت امور اداري

کدپستی:۹۸۱۶۷۴۵۸۴۵

 

شرح وظايف معاونت پشتیبانی امور اداري :

 

 • برنامه ريزي وانجام امور محوله ازقبيل: نظافت روزانه محوطه واطاقهاو ساختمان هاو وسائل اداري

 • برنامه ريزي انجام امور باغباني و فضاي سبز دانشگاه

 • همكاري با اداره روابط عمومي و تاسيسات و...درامر برگزاري جشن هاو سمينارها و...

 • همكاري با ساير واحدها در امور مربوط به نظافت ،جا بجايي وحمل ونقل اثاثيه و...

 • پيش بيني پرسنل موردنياز واطلاع آن به مسئولين ذيربط

 • انجام هرگونه نقل و انتقال اموال بين واحدهاي دانشگاه

 • انجام امورمربوط به تعيين موجودي و اعلام به واحدهاي ذيربط به منظور خريدكالاها ي پيشنهادي واحدها

 • نظارت برحسن انجام وظيفه انبارداران واحدهاي مختلف دانشگاه و ايجاد هماهنگي بين آنان با انبار مركزي

 • انجام امور بيمه وسايط نقليه

 • شركت در مناقصه ، مزايده و اظهار نظركارشناسي در اين زمينه

 • مراقبت در آماده نگهداشتن وسائل آتش نشاني وانجام امور مربوط به تامين وسايل فني درمواقع برگزاري جشنها،چراغانيهاوكنفرانسها

 • تامين ومراقبت در حفظ ساختمانها واثاثيه وجلوگيري ازهرنوع خسارت وسوانح واستفاده ازوسائل آتش نشاني

 • تنظيم فعاليت ها وتقسيم كار باغبانها وتلفنچي ها پيشخدمتها وكليه مشاغل خدماتي كه در واحد مذكور اشتغال دارند

 • نظارت ومراقبت ونگهداري كليه وسائط نقليه دانشگاه

 • نظارت وكنترل تعميرات اتومبيلها ي دانشگاه وتشخيص عيوب وسائط نقليه وتعميرات به موقع آنها

 • نظارت بركارتعميرگاه وانجام تعميرات جزئي واحيانا كلي ترتاحدممكن

 • تهيه وتنظيم برنامه كار رانندگان با هماهنگي ساير واحدها باالويت امور علمي وتخصصي وبازديدهاي دانشجويان

 • پيش بيني لوازم ووسايل مرتبط به ماشين آلات ووسائط نقليه

 • تهيه شناسنامه كليه ماشين آلات ووسائط نقليه