بخشنامه ها و آیین نامه ها# فایل تعداد دانلود
1 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (کارکنان) 66
2 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (کارکنان) 24
3 اختيارات تفويض شده از هيات امناء به هيأت رئيسه 16
4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري 10
5 فرآیندهای سازمانی و مقررات استخدامی هیات علمی 11
6 دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه 30
7 قانون مدنی 2
8 سند چشم انداز ۲۰ ساله 3
9 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری 2
10 قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه 3
11 قانون مدیریت خدمات کشوری 4
12 متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2
13 تصويب نامه هيات وزيران در خصوص ضريب حقوقي كاركنان و اعضاي هيات علمي در سال ۸۸ 7
14 اصلاحيه يكم آئين نامه مديريت خدمات كشوري 3
15 آئين نامه اجرايي مديريت خدمات كشوري 4
16 مديريت خدمات كشوري 3
17 آیین نامه ارتقای منزلت 7
18 شاخص‌هاي انتخاب ساير كاركنان 5
19 شاخص‌هاي انتخاب مديران 4
20 شاخص‌هاي انتخاب كارشناسان 10
21 قوانين مربوط به حقوق و مزايا 11
22 قوانين و مقررات ارزشيابي 2
23 دستورالعمل انتخاب بازنشستگان نمونه 3
24 دستورالعمل‌ انتخاب كارمندان نمونه 10
25 مستندات بازنشستگی 8
26 جدول ضريب حقوقی اساتيد 7
27 آيين نامه ارتقاءاعضای هيأت علمی 20
28 قوانين مربوط به تبديل وضعيت به هيأت علمی از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي 9
29 قوانين مربوط به تبديل وضعيت به هيأت علمی از پيماني به رسمي آزمايشي 17
30 قوانين مربوط به استخدام هيأت علمی طرح سربازي 4
31 قوانين مربوط به استخدام هيأت علمی پيماني 7
32 طرح تقویت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تازه تأسیس و در حال توسعه 5
33 دستور العمل ارائه تسهيلات به متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصی 2
34 تكاليف عمومی اعضای هيأت علمی 7