بخشنامه ها و آیین نامه ها# فایل تعداد دانلود
1 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (مصوب سال 97) 531
2 آیین نامه ارتقاء رتبه کارکنان (مصوب سال 97) 398
3 دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه 41
4 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (کارکنان) 315
5 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی 210
6 اختيارات تفويض شده از هيات امناء به هيأت رئيسه 87
7 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري 46
8 فرآیندهای سازمانی و مقررات استخدامی هیات علمی 48
9 قانون مدنی 18
10 سند چشم انداز ۲۰ ساله 28
11 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری 18
12 قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه 23
13 قانون مدیریت خدمات کشوری 37
14 متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 20
15 تصويب نامه هيات وزيران در خصوص ضريب حقوقي كاركنان و اعضاي هيات علمي در سال ۸۸ 35
16 اصلاحيه يكم آئين نامه مديريت خدمات كشوري 28
17 آئين نامه اجرايي مديريت خدمات كشوري 38
18 مديريت خدمات كشوري 18
19 آیین نامه ارتقای منزلت 38
20 شاخص‌هاي انتخاب ساير كاركنان 33
21 شاخص‌هاي انتخاب مديران 27
22 شاخص‌هاي انتخاب كارشناسان 45
23 قوانين مربوط به حقوق و مزايا 66
24 قوانين و مقررات ارزشيابي 28
25 دستورالعمل انتخاب بازنشستگان نمونه 12
26 دستورالعمل‌ انتخاب كارمندان نمونه 74
27 مستندات بازنشستگی 50
28 جدول ضريب حقوقی اساتيد 53
29 آيين نامه ارتقاءاعضای هيأت علمی 69
30 قوانين مربوط به تبديل وضعيت به هيأت علمی از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي 28
31 قوانين مربوط به استخدام هيأت علمی طرح سربازي 20
32 قوانين مربوط به تبديل وضعيت به هيأت علمی از پيماني به رسمي آزمايشي 48
33 قوانين مربوط به استخدام هيأت علمی پيماني 33
34 طرح تقویت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تازه تأسیس و در حال توسعه 24
35 دستور العمل ارائه تسهيلات به متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصی 17
36 تكاليف عمومی اعضای هيأت علمی 61