راهنماهای اساتید


راهنماهای اساتید

راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت فصلنامه آموزشی

فصلنامه آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اول، شماره 2، تابستان 1400

نحوه دسترسی از راه دور دانشجویان و اساتید به مقالات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات تماس مربوط به مدیریت های حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

راهنمای حضور و غیاب دانشجویان توسط اساتید

راهنماي پشتيبان گيري از محتواي درسي و امتحانات

پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول نیمسال تحصیلی، در سامانه گلستان (برگرفته از معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی)

راهنمای ثبت حضور و غیاب دانشجویان توسط اساتید

راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجویان

راهنمای پردازش ثبت و تأیید نمره دانشجویان

راهنمای پردازش اطلاعات جامع استاد

همانند جویی در سامانه پیشینه پژوهش

نمودار گردش کار همانندجویی پارسا

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره‌های دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱

تجربه نگاری اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت افزایش سلامت امتحانات دانشجویان و برقراری عدالت آموزشی

راهنمای تدوین و اجرای آزمون هاي الکترونيکي ويژه اعضای هیات علمی

گزارش ۳ ماهه دوم عملکرد کمیته اخلاق آموزش دانشگاه سیستان و بلوچستان

گزارش ۳ ماهه اول عملکرد کمیته اخلاق آموزش دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرآيند اعلام ساعات حضور مدرسان مدعو و ساعات عدم دسترسی اساتید دارای پست اجرایی در سامانه جامع دانشگاهی گلستان

درخواست قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ در سامانه گلستان