معاونین اسبق آموزشی


معاونین اسبق آموزشی

 

 

معاونين اسبق آموزشي دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگي

گروه آموزشي

مدت زمان تصدي

از

تا

1

دكتر فرهاد شهرکی

مهندسي شيمي

1397/12/04

تا كنون

2

دكتر عبدالرضا صمیمی

مهندسي شيمي

1396/06/12

1397/12/04

3

دكتر فرحناز مهنا

مهندسي برق

1393/11/30

1396/06/12

4

دكتر سید سعید توکلی افشاری

مهندسي برق

1393/06/15

1393/11/30

5

دكتر فرهاد شهرکی

مهندسي شيمي

1385/07/04

1393/06/15

6

دكترمحمد حسين سنگتراش

زيست شناسي

1380/06/01

1385/07/04

7

دكتر احمد اکبری

اقتصاد کشاورزی

1376/03/23

1380/06/01

8

دكتر پرویز عظیمی

رياضي

1371/06/17

1376/03/23