تماس با کارشناسان واحدهای آموزشی


تماس با کارشناسان واحدهای آموزشی

  • در صورت پرسش در خصوص ثبت نام غیرحضوری در مقطع كارشناسي ارشد، با تلفن 31136258 -054 تماس حاصل نمایيد.
  • در صورت بروز مشکل در دسترسي به سامانه جامع آموزشي گلستان با تلفن31136287- 054 یا 31136278 -054 تماس حاصل نمایيد.