لیست اصل مدارک مورد نياز


مدارک مورد نياز

1- تصوير برابر با اصل مدرک مقطع کارشناسي ارشد به همراه ريز نمرات مقطع کارشناسي ارشد.

تبصره: معرفيشدگاني که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسي ارشد بوده و حداکثر تا تاريخ 31/6/1401 فارغالتحصيل ميشوند، لازم است، تصوير فرم مربوط به دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور را که توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل فعلي تأييد شده است را ارائه نمايند.

 

2- پايان‌نامه کارشناسي ارشد (در صورت فارغ‌التحصيلي).

 

3- تصوير برابر با اصل مدرک مقطع کارشناسي به همراه ريز نمرات مقطع کارشناسي.

تبصره: آن دسته از معرفيشدگاني که فارغالتحصيل مقطع کارشناسي ناپيوسته ميباشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسي ناپيوسته ميبايست، تصوير برابر با اصل مدرک کارداني را نيز ارائه نمايند.

 

4- تصوير برابر با اصل شناسنامه و کارت ملي.

 

5- ارائه اصل نامه موافقت بالاترين مقام مسئول و اصل حکم کارگزيني مؤسسه براي شرکت عضو هيئت‌علمي رسمي قطعي يا رسمي آزمايشي تابعه وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري که از امتياز سهميه مربيان در آزمون استفاده مي‌نمايند.

 

6- تکميل فرم شماره 1 تايپ و امضا شده.

 

7- تکميل فرم شماره 2 (تعهد) تايپ و امضا شده.

 

8- يک نسخه کامل از تمامي مستندات و مدارک سوابق پژوهشي و فعاليت‌هاي تحقيقاتي.

 

9- گواهي قبولي نمره زبان انگليسي (در صورت داشتن گواهي) در آزمون‌هاي معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  TOFEL –IELTS– MSRT – TOLIMO

 

10- تصوير کارنامه قبولي آزمون سنجش علمي (مرحله اول و انتخاب رشته) سازمان سنجش آموزش کشور.

 

11- اصل فيش پرداختي به شماره‌حساب سيبا 2177362604004 با کد شناسه 00101601000000085 نزد بانک ملي به مبلغ يک ميليون ريال (يک‌صد هزار تومان) بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه سيستان و بلوچستان.

توجه: داوطلبين محترم که در کد رشتههاي مختلف مصاحبه ميشوند، بايستي فيشهاي جداگانه پرداخت نمايند. اما اگر در دوره شبانه و روزانه يا پرديس همان رشته مصاحبه ميشوند يک فيش پرداختي کفايت مينمايد.