تماس با کارشناسان واحدهای آموزشی


انتخاب واحد و شرکت در کلاس های درسی

 

انتخاب واحد و شرکت در کلاس های درسی

1- انتخاب واحد دانشجویان محترم به صورت غیرحضوری و الکترونیکی بوده و توسط کارشناسان گروه‌های آموزشی پس از اعلام تایید نهایی ثبت‌نام حضوری در سامانه گلستان صورت می‌پذیرد.

2- شروع و تشکیل کلاس‌های دروس نیمسال اول 1403-1402 از روز شنبه مورخ 1402/07/22 و پس از ثبت نام قطعي به صورت حضوری می‌باشد.

3- ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم، دانشجویان از طریق ﮔﺰارش 77 ﯾﺎ 88 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ. (راهنماي دريافت برنامه هفتگي آموزشي دانشجو)

4- امور آموزش خود را بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه پیگیری نمائید.

5- با مشاهده گزارش 272 سامانه جامع آموزشی دانشگاه (گلستان) از سرفصل دروس (پایه، جبرانی، اصلی، تخصصی و ...) خود آگاهی یابید. (راهنمای دسترسی به سرفصل دروس)