زمانبندی و مدارک ثبت نام حضوری و غیرحضوری


 

اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان نوورود مقطع كارشناسي سال 1402

ضمن تبریک و آرزوی سلامتی به پذیرفته‌شدگان محترم مقطع تحصیلی کارشناسی دانشگاه سيستان و بلوچستان به اطلاع می‌رساند ثبت نام کلیه پذیرفته‌شدگان (ورودی مهر و بهمن)، در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ «ثبت نام غیرحضوری (به صورت مشروط)» به صورت الکترونیکی و «ثبت‌نام نهایی» و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﻀﻮري ﻣﺪارك و بررسی مغایرت اطلاعات سازمان سنجش با اطلاعات اصل مدارک انجام خواهد شد؛ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ پذیرفته‌شدگان (ورودی مهر و بهمن)، در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ. لطفا ً موارد مندرج در این دستورالعمل را با دقت مطالعه و اقدام نمائید.

 

 ثبت نام غیرحضوری (به صورت مشروط)

 

 

از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/07/18 لغایت پایان روز پنجشنبه 1402/07/20

 

 

 

 

 

پذیرفته شدگان محترم لطفاً قبل از اقدام به ثبت نام غیرحضوری، کلیه اطلاعات و راهنماهای موجود در این اطلاعیه را با دقت مطالعه فرمایید. سپس مدارک لازم را تهیه و صرفا بر اساس اطلاعات جدول ذیل به سامانه جامع آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان به آدرس https://golestan.usb.ac.ir/home/Default.htm  مراجعه و کلیه مراحل ثبت نام غیرحضوری خود را کامل به انجام رسانید.

دریافت گواهی پذیرش غیرحضوری از سیستم جامع آموزشی گلستان (ﮔﺰارش 1800)  و ارائه آن در زمان پذیرش حضوری الزامی است. در صورت عدم ثبت نام غیرحضوری مشروط و عدم دریافت گواهی پذیرش ثبت نام غیرحضوری، ثبت نام حضوری و قطعی دانشجو امکانپذیر نخواهد بود.

 

تاریخ

به ترتیب حرف اول نام خانوادگی

1402/07/18

الف تا ذ

1402/07/19

ر ﺗﺎ غ

1402/07/20

ف ﺗﺎ ي

 

 

 

 

 

 • شناسه کاربری ورود به سامانه گلستان برای دانشجویان ورودي مهر:  شماره داوطلبیb021
 • شناسه کاربری ورود به سامانه گلستان برای دانشجویان ورودي بهمن:  شماره داوطلبیb022
 • گذرواژه: کد ملی دانشجو (اگر کد ملی با صفر شروع می شود نبایستی صفر آن درج گردد.)

مثال: اطلاعات لازم براي ورود شخصي با شماره داوطلبی 54321 کد ملی 0123456789 به شرح زير مي باشد:

 • شناسه کاربری:  b02154321
 • گذرواژه:  123456789

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام غيرحضوری (به صورت مشروط)

فایل های اسکن شده ﻣﺪارك باید از روي اﺻﻞ ﻣﺪارك ( ﻧﻪ ﮐﭙﯽ آن) تهیه و واضح، خوانا و دارای حجم مناسب (ﺑﯿﻦ 120 ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 240 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ) باشد؛ در غیر این صورت امکان بارگذاری در سامانه نخواهد بود. توصیه می گردد  از ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ از روي ﻣﺪارك ﻫﻮﯾﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 •   اخذ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ « تأييديه تحصيلی» و «سوابق تحصيلی» با توجه به اعلام «مرکز ارزشيابی و تضمين کيفيت نظام آموزش و پرورش»، امکان ارائه دو مدرک « تأييديه تحصيلی» و «سوابق تحصيلی» برای پذيرفته شدگان به صورت الکترونيکی در سامانه « تأييديه تحصيلی» به آدرس  https://emt.medu.ir فراهم است. لذا همه پذيرفته شدگان بايد براساس مراحل اجرايی ذيل اقدام لازم را به عمل آورند (راهنماي اخذ تائيديه تحصيلي):
 • پذيرفته شدگان با مراجعه به سامانه مذکور و مشخص نمودن نظام آموزشي، با تکميل فرم های مربوط نسبت به ثبت درخواست ارسال هر دو مدرک فوق به دانشگاه محل پذيرش خود اقدام نمايند که پس از کامل شدن فرآيند درخواست، کد پيگيری جداگانه برای هر مدرک در اختيار ايشان قرار خواهد گرفت و با ارائه ثبت کدها در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در سامانه گلستان، مدارک درخواست شده از سامانه https://kemt.medu.ir  توسط دانشگاه قابل دريافت است.

تبصره: دارندگان ديپلم شاخه نظري (نظام ترمي واحدي يا سالي واحدي) در زمان ثبت درخواست مدارک فوق علاوه بر مدرك ديپلم، بايد مراحل فوق را برای درخواست مدرك پيش دانشگاهي نيز اجرا نمايند.

تبصره: برخی از دانش آموزان داراي بیش از یک نوع دیپلم هستند، لذا افرادي که در رشته هاي صرفاً با سوابق تحصیلی پذیرفته شده اند باید همان دیپلم اعلام شده در فایل اطلاعات قبولی را به دانشگاه ارائه نمایند.

 فارغ التحصيلان شهريور سال ١٣٩٥ و بعد از آن نيازي به مراجعه حضوري به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصيل خود ندارند، اما فارغ التحصيلان خرداد سال ١٣٩٥ و قبل از آن با کد پيگيري صادر شده از سامانه فوق به همراه مدارک تحصيلي که توسط سازمان سنجش آموزش کشور براي ثبت نام در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اعلام شده، بايد به ادارات آموزش و پرورش محل فارغ التحصيل خود مراجعه کنند تا مسئول سنجش آموزش و پرورش منطقه پس از بررسي و تأييد، مدارک تحصيلي را اسکن و در سامانه بارگذاري نمايد.

گواهی‌های مدارک و  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﺑر اساس نظام آموزشی):

نظام آموزشی

نوع مدرک

توضیحات

 

نظام‌ قدیم ‌آموزش‌ متوسطه

 1. اصل ‌یا گواهی ‌مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم
 2.  گواهی ‌تحصیلی ‌سال ‌ماقبل و ۲ سال‌ ‌ماقبل دیپلم با درج‌ بخش‌ و شهرستان ‌محل تحصیل‌ با مهر و امضای ‌مدیر دبیرستان و یا‌ هنرستان با درج بخش ‌و شهرستان ‌سال ‌ماقبل ‌و ۲ سال قبل از دیپلم
 3. گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی دیپلم (ویژه رشته های تحصیلی گزینش صرفا براساس سوابق تحصیلی)
  • بخش ‌و شهرستان ‌محل ‌‌اخذ دیپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل دیپلم می‌بایست ‌با سه سال تحصیل‌ مندرج ‌در لیست‌ یکسان باشد.
  • تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته‌های ‌تحصیلی نیمسال اول‌ باید حداکثر تا پایان 1402/۰۶/31 و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1402/۱۱/30 باشد در غیر اینصورت قبولی فرد "کان‌لم‌یکن" خواهد بود.
  • عنوان دیپلم ارائه شده با عنوان دیپلم مندرج در فایل اطلاعات یکسان باشد.
 
 
 

نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی ‌واحدی

 (۵ عدد مدرک)

 1. اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش‌دانشگاهی با مهر و امضای مدیر مرکز پیش‌دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی
 2. اصل ‌مدرک ‌‌یا گواهی ‌‌دیپلم ‌‌متوسطه‌ ‌نظام‌ آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی با مهر و امضای مدیر دبیرستان ‌و ‌یا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرک
 3. اصل ‌مدرک‌ و ‌یا گواهی ‌سال‌ ما قبل ‌دیپلم‌ با مهر و امضای مدیر دبیرستان ‌و ‌یا هنرستان ‌با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرک
 4. اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه ‌نظام‌ آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی (ریاضی‌ فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) در هر یک‌ از سال‌های ۱۳۸۴ به بعد با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش
 5.  اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی (ریاضی ‌فیزیک، علوم‌تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر) از سال ۱۳۹۱ با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش
  • تاریخ اخذ دوره پیش‌دانشگاهی در هر یک‌ از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 1402/۰۶/31 و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1402/۱۱/30 باشد در غیر اینصورت قبولی فرد "کان‌لم‌یکن" خواهد بود.
  • بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرک‌ دوره‌‌ پیش‌دانشگاهی، اخذ دیپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از دیپلم‌ می‌بایست با سه‌ سال تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد.
  • بررسی معدل کتبی دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه یا نظام قدیم آموزش متوسطه برای پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی صرفا براساس سوابق تحصیلی
  • عنوان دیپلم و پیش‌دانشگاهی ارائه شده با عنوان دیپلم و پیش‌دانشگاهی مندرج در فایل اطلاعات یکسان باشد.
 

نظام آموزشی جدید

 (۳-۳-۶)

(۳ عدد مدرک)

 1. اصل ‌مدرک ‌‌یا گواهی موقت پایان تحصیلات ‌‌دوره دوم متوسطه (پایه دوازدهم نظام آموزشی جدید) با مُهر و امضای مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرک
 2. فرم ۶۰۲ (گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه‌های دهم تا دوازدهم) قابل دریافت از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر یا معاون اجرایی دبیرستان
 3. گواهی مربوط به عنوان رشته تحصیلی و شهر و بخش 3 سال آخر تحصیل
 4. اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبیرستان یا ادارت آموزش و پرورش
  •  تاریخ اخذ مدرک تحصیلی پایه دوازدهم در هر یک‌ از رشته‌های تحصیلی برای نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 1402/۰۶/31 و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1402/۱۱/30 باشد در غیر اینصورت قبولی فرد "کان‌لم‌یکن" خواهد بود.
  • بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرک‌ تحصیلی پایه‌های دهم‌ تا دوازدهم، می‌بایست ‌با سه ‌سال تحصیل‌ مندرج در ‌لیست‌ یکسان باشد.
  • بررسی معدل کتبی دیپلم پایه دوازدهم(طبق نوع دیپلمی که در فایل اطلاعات قبولین اعلام شده) برای پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی صرفا براساس سوابق تحصیلی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان:

ردیف

موضوع

نوع مدرک

توضیحات

1

تمامي پذيرفته شدگان

تصویر ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت اصل شناسنامه (در صورت وجود توضیحات صفحه آخر شناسنامه)

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ: در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

تصویر پشت و روي اصل كارت ملي

رسيد درخواست برای افرادی درخواست کارت ملی داده ولی هنوز دريافت نکرده اند

عكس پذیرفته شده

تمام رخ ٤×٣ تهيه شده در سال جاري، رنگی و زمینه سفید

2

تمامي پذيرفته شدگان (برادران)

مدرك وضعيت نظام وظيفه

(کارت پایان/معافیت خدمت، معافیت تحصیلی به نام دانشگاه سیستان و بلوچستان و رشته قبولی و ...)

 

دانشجویان پسر برای درﺧﻮاﺳﺖ معافیت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ملزم هستند حداکثر تا تاریخ 1402/۰۷/30 از طریق سامانه خدمات الکترونیکی انتظامی (سخا) به نشانی (https://sakha.epolice.ir) بر اساس راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺤﻮه اﺧﺬ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ اقدام نمایند؛ و پس از اخذ برگه معافیت تحصیلی از سامانه (تائید شرایط اولیه و یا رسید)، آن را در سامانه گلستان در زمان ثبت نام الکترونیکی بارگذاری نمایند.

3

 

دانشجويان: اخراجي آموزشي يا انصرافي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

 اصل فرم انصراف از تحصيل

فرم شماره 1

دانشجوي اخراجي آموزشي يا دانشجوي انصرافي قبل از ثبت نام در رشته قبولي جديد نسبت به انصراف از قبولي قبلي اقدام و گواهي تسويه حساب كامل تأييد شده دانشگاه و اداره كل امور دانشجويان داخل ارائه نمايد.

4

دارندگان مدرك معادل كارداني

اصل مدرك يا گواهي دانش آموختگي در دوره ي معادل

- براساس مصوبه جلسه ٧٧١ به تاريخ 1394/٨/26 و نامه شماره /٩٩/٥٧١٤دش به تاريخ 1399/٤/03شورای عالی انقلاب فرهنگی، همة دارندگان مدرک معادل که تا سال ١٣٨١ به دوره های مذکور راه يافتهاند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره ٢/٧٧٦٣٣ به تاريخ 1394/٥/28 برای ادامه تحصيل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار می شوند.

5

دارندگان مدرك كارداني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

اصل يـا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق دیپلم)

تاريخ اخذ مدرك كارداني براي رشته هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 1402/٠٦/31 و براي رشتههاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 1402/١١/30 و مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي آقايان باشد در غير اينصورت قبولي داوطلب باطل خواهد شد.

6

دارندگان مدرك كارداني (پيوسته و ناپيوسته)

  1. اصل يا گواهي مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي، دانشـگاه جامع علمي- كاربردي يا دانشگاه آزاد اسلامي
  2.  اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك
  3.  مدرك كارداني پيوسته و ناپيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش دانشگاهي براي پذيرفته شدگان ملاك عمل و قابل قبول است.

با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني براي رشته هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 1402/٠٦/31 و براي رشته هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 1402/١١/30 باشد در غير اين صورت قبولي داوطلب لغو خواهد شد.

بخش و شهرستان محل اخذ سال تحصیلی اول، دوم و سوم دبیرستان باید سال ذکر با سه شده در فایل اطلاعات یکسان باشد.

بررسی معدل کل دیپلم نظام جدید رشته هاي فنی و حرفه اي یا کاردانش براي پذیرفته شدگان هاي رشته تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی که داراي مدرك پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند.

7

دارندگان مدرك حوزي

 1. ارائه موافقتنامه رسمي و بدون قيد و شرط مديريت حوزه هاي علميه خراسان يا قم
 2.  ارائه اصل يا گواهي مدرك فراغت از تحصيل توسط مديريت حوزه هاي علميه

بر اساس مصوبه جلسه ٥٤٨ به تاريخ 1383/٠٧/28 شوراي انقلاب فرهنگي، طلاب حوزه علميه داراي مدرک سطح يک، صرفا ً مجاز به ادامه تحصيل در رشته گروه آزمايشي علوم انساني و مشروط به گذراندن دروس پيشنياز به تشخيص گروه آموزشي هستند.

8

كارمندان دولت

اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط و همچنين گواهی اشتغال

فرم شماره 10

تصوير حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني، شاغلين و بازنشتگان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسـات آموزشي تابعه وزارتخانه هاي مذكور

9

دبیران آموزش و پرورش

 

تصویر موافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورش

(فرم تعهد و فرم 502 و فرم شماره 9)

 

10

مدارک مورد نیاز داوطلبان خاص

 • پذیرفته شدگان سهمیه منطقه 1، خانواده معظم شهدا، رزمندگان و ایثارگران  فرم شماره 2.
 • پذیرفته شدگان سهمیه مناطق2 و 3، فرم شماره 5
 • پذیرفته شدگان دارای ملیت افغانی و عراقی، فرم شماره 16
 • پذیرفته شدگان سهمیه استان های محروم، فرم شماره 7
 • فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي داخل و خارج از کشور و دانشجويان فعلي و انصرافي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور، فرم شماره 1
 • پذیرفته شدگان مرد دارنده مدرک کاردانی پذیرفته شده در رشته های تحصیلی مربوط در گروه ذیربط، فرم شماره 8

11

مدارک دیگر

 

 1. تایید ﮐﺎرﺑﺮگ اﻇﻬﺎر آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ به صورت الکترونیکی
 2. ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ تکمیل شده ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ از ﺳﺎﯾﺖ https://portal.saorg.ir/physicalhealth
 3. ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ تکمیل شده ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان از ﺳﺎﯾﺖ https://portal.saorg.ir/mentalhealth

تذکر بسيار مهم:  نسخه تائيد شده كارنامه سلامت جسم و روان توسط مركز بهداشت و مشاوره دانشگاه، پيش نياز ثبت نام قطعي مي باشد؛ و در صورت عدم تائيد آن، ثبت‌نام دانشجو ﻧﻬﺎﯾﯽ و قطعی نخواهد شد. لذا پس از اتمام ثبت نام غیرحضوری، ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ تکمیل شده با تائید مركز بهداشت و مشاوره دانشگاه سيستان و بلوچستان برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭼﺎپ ﮔﻮاﻫﯽ اﺗﻤﺎم  ﭘﺬﯾﺮش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري  از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن (ﮔﺰارش 1800) اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

تذکر مهم: کلیه پذیرفته شدگان محترم  لازم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات بعدی در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری در دانشگاه به مسئولان ثبت نام کننده ارائه دهند.

 

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن محترم جهت بهره مندي از ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ (اﺳﮑﺎن، ﺗﻐﺬﯾﻪ، وام ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ...) ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎي مندرج در سايت معاونت دانشجويي دانشگاه سيستان و بلوچستان ﺑﻪ آدرس https://www.usb.ac.ir/student/news  را مطالعه نمايند.