زمانبندی و مدارک ثبت نام حضوری و غیرحضوری


 

اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان نوورود مقطع كارشناسي سال 1402

ضمن تبریک و آرزوی سلامتی به پذیرفته‌شدگان محترم مقطع تحصیلی کارشناسی دانشگاه سيستان و بلوچستان به اطلاع می‌رساند ثبت نام کلیه پذیرفته‌شدگان (ورودی مهر و بهمن)، در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ «ثبت نام غیرحضوری (به صورت مشروط)» به صورت الکترونیکی و «ثبت‌نام نهایی» و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﻀﻮري ﻣﺪارك و بررسی مغایرت اطلاعات سازمان سنجش با اطلاعات اصل مدارک انجام خواهد شد؛ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ پذیرفته‌شدگان (ورودی مهر و بهمن)، در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ. لطفا ً موارد مندرج در این دستورالعمل را با دقت مطالعه و اقدام نمائید.

 

 ثبت نام غیرحضوری (به صورت مشروط)

 1. زمان ثبت نام

پذیرفته‌شدگان لازم است صرفا از تاریخ 1402/06/26 لغایت 1402/06/29 بر اساس اطلاعات ذیل به سامانه جامع آموزشی دانشگاه (گلستان) به آدرس https://golestan.usb.ac.ir/home/Default.htm مراجعه نموده و ثبت نام الکترونیکی خود را انجام دهند.

تاریخ

به ترتیب حرف اول نام خانوادگی

1402/06/26

الف تا چ

1402/06/27

ح ﺗﺎ ژ

1402/06/28

س ﺗﺎ غ

1402/06/29

ف ﺗﺎ ي

 

 

 

 

 

 

 • شناسه کاربری ورود به سامانه گلستان برای دانشجویان ورودي مهر:  شماره داوطلبیb021
 • شناسه کاربری ورود به سامانه گلستان برای دانشجویان ورودي بهمن:  شماره داوطلبیb022
 • گذرواژه: کد ملی دانشجو (اگر کد ملی با صفر شروع می شود نبایستی صفر آن درج گردد.)

مثال: اطلاعات لازم براي ورود شخصي با شماره داوطلبی 54321 کد ملی 0123456789 به شرح زير مي باشد:

 • شناسه کاربری:  b02154321
 • گذرواژه:  123456789
 1. مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام غيرحضوری (به صورت مشروط)

فایل های اسکن شده ﻣﺪارك باید از روي اﺻﻞ ﻣﺪارك ( ﻧﻪ ﮐﭙﯽ آن) تهیه و واضح، خوانا و دارای حجم مناسب (ﺑﯿﻦ 120 ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 240 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ) باشد؛ در غیر این صورت امکان بارگذاری در سامانه نخواهد بود. توصیه می گردد  از ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ از روي ﻣﺪارك ﻫﻮﯾﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 1. تصویر ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت اصل شناسنامه (در صورت وجود توضیحات صفحه آخر شناسنامه)

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ: در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 1. تصویر اصل کارت ملی (پشت و رو)
 2. تصویر مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند (کارت پایان/معافیت خدمت، معافیت تحصیلی به نام دانشگاه سیستان و بلوچستان و رشته قبولی و ...)

برای درﺧﻮاﺳﺖ معافیت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ملزم هستند حداکثر تا تاریخ 1402/07/06) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی انتظامی (سخا) به نشانی (https://sakha.epolice.ir) بر اساس راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺤﻮه اﺧﺬ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ اقدام نمایند؛ و پس از اخذ برگه معافیت تحصیلی از سامانه (تائید شرایط اولیه و یا رسید)، آن را در سامانه گلستان در زمان ثبت نام الکترونیکی بارگذاری نمایند.

 1. کد رهگیری ثبت درخواست تاییدیه تحصیلی
 2. حکم مرخصی سالانه یا موافقت نامه کتبی و بدون قید و شرط از اداره کل منابع انسانی سازمان متبوع با ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شده، ویژه شاغلین در مؤسسات و ادارات دولتی.
 3. مجوز تحصیل همزمان طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور (مشمول خدمت نظام وظیفه برای استفاده همزمان از معافیت تحصیلی) از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
 4. مدرک/ گواهی پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر (قبولی در آزمون با استفاده از سهمیه ایثارگری/ بدون استفاده از سهمیه ایثارگری)
 1. ﻋﮑﺲپذیرفته شده (ﺗﻤﺎم رخ، 3×4، ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺟﺎري،  رنگی و زمینه سفید)
 2. گواهی‌های مدارک و  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﺑر اساس نظام آموزشی):
نظام آموزشی نوع مدرک توضیحات
نظام‌ قدیم ‌آموزش‌ متوسطه
 1. اصل ‌یا گواهی ‌مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم.
 2. رﯾﺰﻧﻤﺮات سه ﺳﺎﻟﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
 3. گواهی ‌تحصیلی ‌سال ‌ماقبل و ۲ سال‌ ‌ماقبل دیپلم با درج‌ بخش‌ و شهرستان ‌محل تحصیل‌ با مهر و امضای ‌مدیر دبیرستان و یا‌ هنرستان با درج بخش ‌و شهرستان ‌سال ‌ماقبل ‌و ۲ سال قبل از دیپلم.
 • بخش ‌و شهرستان ‌محل ‌‌اخذ دیپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل دیپلم می‌بایست ‌با سه سال تحصیل‌ مندرج ‌در لیست‌ یکسان باشد.
 • تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته‌های ‌تحصیلی نیمسال اول‌ باید حداکثر تا پایان 1402/06/31 و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1402/۱۱/30 باشد در غیر اینصورت قبولی فرد "کان‌لم‌یکن" خواهد بود.
 • عنوان دیپلم ارائه شده با عنوان دیپلم مندرج در فایل اطلاعات یکسان باشد.
نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی ‌واحدی
 1. اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش‌دانشگاهی با مهر و امضای مدیر مرکز پیش‌دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی.
 2. اصل ‌مدرک ‌‌یا گواهی ‌‌دیپلم ‌‌متوسطه‌ ‌نظام‌ آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی با مهر و امضای مدیر دبیرستان ‌و ‌یا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرک.
 3. اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه ‌نظام‌ آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی (ریاضی‌ فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) در هر یک‌ از سال‌های ۱۳۸۴ به بعد با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
 4. اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی (ریاضی ‌فیزیک، علوم‌تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر) از سال ۱۳۹۱ با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش
 • تاریخ اخذ دوره پیش‌دانشگاهی در هر یک‌ از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 1402/06/31 و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1402/۱۱/30 باشد در غیر اینصورت قبولی فرد "کان‌لم‌یکن" خواهد بود.
 • بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرک‌ دوره‌‌ پیش‌دانشگاهی، اخذ دیپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از دیپلم‌ می‌بایست با سه‌ سال تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد.
 • بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر در کارنامه با نمرات مندرج در لیست‌ها و یا اطلاعات دریافتی از پرتال‌سازمان
 • عنوان دیپلم و پیش‌دانشگاهی ارائه شده با عنوان دیپلم و پیش‌دانشگاهی مندرج در فایل اطلاعات یکسان باشد.

نظام آموزشی جدید

 (۳-۳-۶)

 1. اصل ‌مدرک ‌‌یا گواهی موقت پایان تحصیلات ‌‌دوره دوم متوسطه با مُهر و امضای مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرک.
 2. فرم ۶۰۲ (گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه‌های دهم تا دوازدهم) قابل دریافت از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر یا معاون اجرایی دبیرستان.
 3. اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبیرستان یا ادارت آموزش و پرورش.
 • تاریخ اخذ مدرک تحصیلی پایه دوازدهم در هر یک‌ از رشته‌های تحصیلی برای نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 1402/۰۶/31 و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1402/۱۱/30 باشد در غیر اینصورت قبولی فرد "کان‌لم‌یکن" خواهد بود.
 • بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرک‌ تحصیلی پایه‌های دهم‌ تا دوازدهم، می‌بایست ‌با سه ‌سال تحصیل‌ مندرج در ‌لیست‌ یکسان باشد.
 • بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر در کارنامه با نمرات مندرج در لیست‌ها و یا اطلاعات دریافتی از پرتال‌سازمان

 

 1. گواهی موقت مدرک کاردانی (پذیرفته شدگان دارای مدرک کاردانی)
 2. مدارک مورد نیاز ویژه داوطلبان مناطق زلزله‌زده، سیل‌زده و پذیرفته‌شدگان سهمیه‌ مناطق 1، 2، 3 و خانواده معظم شهدا
 • سهمیه منطقه 1، خانواده معظم شهدا، رزمندگان و ایثارگران  فرم شماره 4.
 • پذیرفته شدگان سهمیه مناطق2 و 3، فرم شماره 5
 • پذیرفته شدگان دارای ملیت افغانی و عراقی، فرم شماره 15
 • پذیرفته شدگان سهمیه استان های محروم، فرم شماره 9
 • پذیرفته شدگان سهمیه مناطق درگیر با بلایای طبیعی، فرم شماره 18 و گواهی تائید محل سکونت تائید شده توسط فرمانداری
 • فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي داخل و خارج از کشور و دانشجويان فعلي و انصرافي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور، فرم شماره 1
 • دانشجويان اخراجي آموزشي و يا انصرافي مؤسسات آموزش عالي، فرم انصراف از تحصیل (فرم شماره 2 موجود در صفحه 65 دفترچه ثبت نام آزمون سراسری)
 • کارمندان دولت، فرم شماره 12
 1. ﮐﺎرﺑﺮگ اﻇﻬﺎر آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
 2.   اخذ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ (با ﻣﺮاجعه به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی  به آدرس https://emt.medu.ir  و پرینت کد رهگیری تاییدیه تحصیلی دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ثبت آن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ (پردازش 20660 سامانه گلستان))
 3. ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ تکمیل شده ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ از ﺳﺎﯾﺖ https://portal.saorg.ir/physicalhealth
 4. ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ تکمیل شده ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان از ﺳﺎﯾﺖ https://portal.saorg.ir/mentalhealth

تذکر:  در صورت عدم تحویل نسخه چاپی ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ تکمیل شده، در روز ثبت‌نام، انتخاب واحد شما معلق خواهد شد.

 1. تکمیل فرم پیشینه ورزشی (تکمیل فرم پیشینه ورزشی)
 2. تصویر موافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورش (فرم تعهد و فرم 502)

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭼﺎپ ﮔﻮاﻫﯽ اﺗﻤﺎم  ﭘﺬﯾﺮش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري  از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن (ﮔﺰارش 1800) اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

تذکر مهم: کلیه پذیرفته شدگان محترم  لازم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات بعدی در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری در دانشگاه به مسئولان ثبت نام کننده ارائه دهند.

 

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن محترم جهت بهره مندي از ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ (اﺳﮑﺎن، ﺗﻐﺬﯾﻪ، وام ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ...) ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎي مندرج در سايت معاونت دانشجويي دانشگاه سيستان و بلوچستان ﺑﻪ آدرس https://www.usb.ac.ir/student/news  را مطالعه نمايند.