اطلاعیه ها


اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 42 اداره سراها

اطلاعیه شماره 42 اداره سراها

اطلاعیه شماره 42 اداره سراها
اطلاعیه شماره 41 اداره سراها

اطلاعیه شماره 41 اداره سراها

اطلاعیه پرداخت اجاره بهاء
زمانبندی و خدمات مرکز بهداشت دانشگاه

زمانبندی و خدمات مرکز بهداشت دانشگاه

زمانبندی و خدمات مرکز بهداشت دانشگاه
اطلاعیه " تمدیدکار دانشجوئی "

اطلاعیه " تمدیدکار دانشجوئی "

ثبت نام کار دانشجوئی از روز یکشنبه مورخ 1401/8/8 لغایت روزسه شنبه 1401/8/10 تا پایان وقت اداری تمدید گردید .
جشنواره دانشجوی نمونه تمدید شد

جشنواره دانشجوی نمونه تمدید شد

اطلاعیه " جشنواره دانشجوی نمونه برای دومین بار تا 6 آبان تمدید شد "
اطلاعیه اداره وام و رفاه

اطلاعیه اداره وام و رفاه

اطلاعیه اداره وام و رفاه - انواع وام های دانشجوئی در نیم سال اول 1401 - وام تحصیلی - وام ودیعه مسکن - وام شهریه - وام ضروری
اطلاعیه کار دانشجوئی

اطلاعیه کار دانشجوئی

اطلاعیه کار دانشجوئی
اطلاعیه شماره 40 اداره سراها (  تکمیلی اطلاعیه شماره 39 )

اطلاعیه شماره 40 اداره سراها ( تکمیلی اطلاعیه شماره 39 )

اطلاعیه شماره 40 اداره سراها ( تکمیلی اطلاعیه شماره 39 )
اطلاعیه شماره 39 اداره سراها

اطلاعیه شماره 39 اداره سراها

اطلاعیه شماره 39 اداره سراها
اطلاعیه شماره 38 اداره سراها

اطلاعیه شماره 38 اداره سراها

اطلاعیه شماره 38 اداره سراها