راهنمای دريافت نام كاربري براي ورود به سامانه گلستان


راهنمای دريافت نام كاربري براي ورود به سامانه گلستان

اطلاعات مورد نياز جهت ورود به سامانه گلستان به شكل زير تعريف گرديده است:
•    شناسه کاربری:  شماره داوطلبیu001
•    گذرواژه: کد ملی (اگر کدملی با صفر شروع می شود نبایستی صفر آن ذکر گردد.)
مثال: اطلاعات لازم براي ورود شخصي با شماره داوطلبی 54321 و کد ملی 0123456789 به شرح زير مي باشد:
•    شناسه کاربری:  u00154321
•    گذرواژه: 123456789