مدیر گروه

مسعود خنجر خانی
مدیر گروه
مسعود خنجر خانی
m.khanjarkhani@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1394 1398