مدیر گروه

مسعود خنجر خانی
مدیر گروه
مسعود خنجر خانی
zkhanjarkhani@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1394 1400