مدیر گروه

ولی مهدی نژاد
مدیر گروه
ولی مهدی نژاد
valmeh@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1378 1402