مدیر گروه

بهمن كردتمینی
مدیر گروه
بهمن كردتمینی
bahman_kord@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1388 1400