مدیر گروه

ثنا نوری مقدم
مدیر گروه
ثنا نوری مقدم
s.nourimoghadam@psy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1397 1398