مدیر گروه

علی فرنام
مدیر گروه
علی فرنام
farnam@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1390 1398