مدیر گروه

شیلا نایبی فر
مدیر گروه
شیلا نایبی فر
shila_nayebifar@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1395 1401