آموزش

 

 

کارشناس گروه علوم ورزشی: خانم  لیلا بازدیدی

شماره تماس : 05431136722

   

کارشناس تحصیلات تکمیلی و تربیت بدنی عمومی: خانم فرحناز آبادیزاده شماره تماس: 31136723-054

 

کارشناس آموزش گروه: خانم مهین نصرآبادی

شماره تماس:  31136723

 

 

 

سیلابس دوره کارشناسی علوم ورزشی

سیلابس دوره کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی محض

سیلابس دوره کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی