معرفی گروه روانشناسی

گروه روانشناسی

 

 

معرفی :

گروه روانشناسی در سال 1376 با گرایش روانشناسی عمومی آغاز به کار نمود. در سال 1382 با پذیرش دانشجو برای نوبت دوم کار خود را گسترش داد.درسال 1386گرايش روانشناسي عمومي در مقطع كارشناسي ارشد داير شده است. در سال 1390 با پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان کار خود را در مقطع ارشد گسترش داد.

مدیر گروه:

 خانم دکتر ثنا نوری مقدم

 

کارشناس :

خانم شهربانو مصری

شماره تماس دفتر :

31136768

 

 

امکانات گروه:

آزمایشگاه  روان شناسی :

تعداد وسایل موجود در آزمایشگاه  روان شناسی 19 دستگاه ، 402 تست روان شناسی ، 22 فیلم آموزشی ، 39 نرم افزار روان شناسی و سه دستگاه کامپیوتر می باشد.

رشته ها :

مقطع کارشناسی : روان شناسی عمومی                     دوره : روزانه

تعداد دانشجو در مقطع کارشناسی : 174نفر روزانه و 53نفر شبانه

تعداد واحد در مقطع کارشناسی :140 واحد

تخصصی=35 واحد           اصلی= 69             واحدعمومی= 22 واحد + 2اختیاری- اجباری= 4 2واحد    اختیاری=10 واحد                                             

مقطع کارشناسی ارشد : روان شناسی عمومی            دوره : روزانه و شبانه

تعداد دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد : روزانه :30 نفر- شبانه :11 نفر

تعداد واحد در مقطع کارشناسی ارشد :32 واحد

سیلابس گروه در هر دو مقطع پیوست می باشد .

اعضای هیات علمی:

 1. دکتر علی فرنام( دانشیار)
 2. دکتر محمود شیرازی( دانشیار)
 3. دکتر مهرداد مظاهری( دانشیار
 4. دکتر فرهاد کهرازئی( دانشیار)
 5. دکتر علی عرب( استادیار)
 6. دکتر بهمن کرد تمینی( دانشیار)
 7. دکتر زهرا نیک منش( دانشیار)
 8. دکتر ثنا نوری مقدم(استادیار)
 9. دکتر مسعود رستمی( استادیار)

 

 

 

سيلابس کارشناسی رشته روانشناسی ورودی مهر98 به بعد

نيمسال اول

نيمسال دوم

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

201-12-18

مباحث اسا سی در روانشناسی(1)

2

--------

پایه

206-12-18

مباحث اسا سی در روانشنا سی (2)

2

مباحث اساسی در روانشناسی (1)

پایه

202-12-18

آمار توصیفی

2

---------

پایه

207-12-18

آمار استنباطی

3

آمار توصیفی

پایه

203-12-18

مبانی جامعه شناسی

2

---------

پایه

080- 16-18

تربیت بدنی (1)

1

-------

عمومی

204-12-18

معرفت شناسی

2

---------

پایه

209-12-18

فلسفه اسلامی

2

معرفت شناسی

پایه

211-12-18

مبانی مشاوره و راهنمایی

2

----------

پایه

214-12-18

احساس و ادراک

2

فیزیولوژی اعصاب و غدد

پایه

210-12-18

فیزیولوژی اعصاب و غدد

2

----------

پایه

212-12-18

روانشناسی تحولی(1)

2

مباحث اساسی در روانشناسی(1)

پایه

070- 14-12

زبان عمومی

3

----------

عمومی

234-12-18

روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

2

---------

پایه

070-12-12

فارسی عمومی

3

----------

عمومی

208-12-18

روانشناسی اجتماعی

2

مبانی جامعه شناسی

پایه

215-12-18

متون روانشناسی (1)

2

مباحث اساسی در روانشناسی(1)

پایه

056- 18-12

دانش خانواده و جمعیت

2

----------

عمومی­­­­­­­­­­­­­­­­­­

015- 18-12

اندیشه اسلامی (1)

2

----------

عمومی

20 واحد

 

20 واحد

نيمسال سوم

نيمسال چهارم

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

221-12-18

روانشناسی فیزیولوژیک

2

احساس و ادراک

پایه

225-12-18

انگیزش و هیجان

2

روانشناسی فیزیولوژیک

پایه

218-12-18

روانشناسی تحولی (2)

2

روانشناسی تحولی (1)

پایه

216-12-18

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

 

2

روش تحقیق در روانشناسی

پایه

213-12-18

روش تحقیق در روانشناسی

3

آمار استنباطی

پایه

233-12-18

تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن

2

----------

پایه

219-12-18

متون روانشناسی (2)

 

2

متون روانشناسی (1)

 

پایه

002-12-18

روان سنجی

2

آمار استنباطی

پایه

223-12-18

روانشناسی شخصیت

2

روانشناسی تحولی (2)

پایه

221-12-18

فلسفه علم روانشناسی

2

مباحث اساسی در روانشناسی (2)

پایه

327-12-18

آسیب شناسی اجتماعی

2

روانشناسی اجتماعی کاربردی

تخصصی

410-12-18

روانشناسی تبلیغات و رسانه

2

روانشناسی اجتماعی

اختیاری

232-12-18

آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث2

2

آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث1

پایه

229-12-18

آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث1

2

مباحث اساسی در روانشناسی (2)

پایه

315-12-18

روانشناسی صنعتی و سازمانی

2

مباحث اساسی در روانشناسی (2)

تخصصی

412-12-18

روانشناسی سالمندی-روان شناسی ورزش

2

روان شناسی تحولی 2

اختیاری

083- 16-18

ورزش 1(تربیت بدنی (2))

1

تربیت بدنی (1)

عمومی

051- 18-12

تفسیر موضوعی قرآن یا نهج البلاعه

2

 

عمومی

320-12-18

روانشناسی اجتماعی کاربردی

2

روانشناسی اجتماعی

تخصصی

016- 18-12

اندیشه اسلامی (2)

2

اندیشه اسلامی (1)

عمومی

20 واحد

20 واحد

 

 

 

نيمسال پنجم

نيمسال ششم

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

217-12-18

روانشناسی دین

2

مباحث اساسی در روانشناسی (2)

پایه

230-12-18

آسیب شناسی روانی (2)

2

آسیب شناسی روانی (1)

پایه

224-12-18

آسیب شناسی روانی (1)

2

روانشناسی تحولی (2)

پایه

318-12-18

روانشناسی  و مشاوره خانواده

2

روانشناسی شخصیت

تخصصی

317-12-18

آزمون های روانشناختی (1)

2

روانشناسی شناختی

تخصصی

324-12-18

آزمون های روانشناختی (2)

2

آزمون های روانشناختی (1)

تخصصی

411-12-18

روان شناسی جنسیت/روانشناسی کارو مدیریت

2

روانشناسی تحولی (2)- صنعتی و سازمانی

اختیاری

226-12-18

روانشناسی شناختی

2

مباحث اساسی درروان شناسی(2)

احساس و ادراک

پایه

325-12-18

نظریه های مشاوره و روان درمانی

2

روانشناسی شخصیت/مبانی راهنمایی ومشاوره

تخصصی

022-18-12

اخلاق اسلامی

2

-------

عمومی

413-12-18

ناتوانایی های یادگیری

2

روان شناسی تربیتی

اختیاری

222-12-18

روانشناسی یادگیری

2

مباحث اساسی در روانشناسی (2)

پایه

316-12-18

مشاوره شغلی و حرفه ای

2

مبانی مشاوره و راهنمایی

تخصصی

227-12-18

روانشناسی تجربی

3

روانشناسی فیزیولوژیک

پایه

321-12-18

روانشناسی افراد با نیازهای خاص(2)

2

روانشناسی افراد با نیازهای خاص(1)

تخصصی

319-12-18

روانشناسی افراد با نیازهای خاص (1)

2

روانشناسی تحولی (2)

تخصصی

228-12-18

روانشناسی تربیتی

2

روانشناسی یادگیری

پایه

 

322-12-18

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

2

روانشناسی تحولی (2)

تخصصی

 

19 واحد

042- 18-12

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

---------

عمومی

20 واحد

نيمسال هفتم

 

 

تعداد کل واحد:138 +2واحد اختیاری الزامی مبانی کارآفرینی=140 واحد

تخصصی=37 واحد  - پایه=69واحد -اختیاری=10 واحد - عمومی=22 واحد+ 2واحد اختیاری الزامی مبانی کارآفرینی(003-10-42)

 

دانشجویانی که معدل نیمسال آنها کمتر از 12 باشد در نیمسال بعد فقط مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد می باشد و دانشجویانی که معدل نیمسال آنها حداقل 17 باشد در نیمسال بعد می توانند تا سقف 24 واحد انتخاب نمایند.

از دروس عمومی گروه معارف در هر نیمسال فقط دو واحد انتخاب میشود.

 

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز

نوع درس

328-12-18

اصول روانشناسی بالینی

2

آسیب شناسی روانی (2)

تخصصی

331-12-18

روانشناسی سلامت

2

آسیب شناسی روانی (2)

تخصصی

323-12-18

بهداشت روانی

2

آسیب شناسی روانی (2)

تخصصی

329-12-18

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

2

آسیب شناسی روانی (2)

تخصصی

414-12-18

روانشناسی اعتیاد/اخلاق حرفه ای

2

آسیب شناسی روانی 2

اختیاری

031- 18-12

انقلاب اسلامی

2

--------

عمومی

326-12-18

پژوهش در روان شناسی

3

آسیب شناسی روانی (1)

روش تحقیق در روانشناسی

تخصصی

334-12-18

فنون مشاوره و روان درمانی

2

نظریه های مشاوره و روان درمانی

تخصصی

330-12-18

توان بخشی افراد با نیازهای خاص

2

روانشناسی افراد با نیازهای خاص (2)

تخصصی

 

19 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس عمومی گروه معارف

گروه درسی

کد درس

عناوین دروس اختیاری

تعداد واحد

ملاحظات

مبانی نظری اسلام

015- 18- 12

016- 18- 12

017- 18- 12

018- 18- 12

اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)

اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

2

2

2

دانشجو موظف است از 8 واحد این گروه 4 واحد را طی دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

اخلاق اسلامی

021- 18- 12

022- 18- 12

023- 18- 12

024- 18- 12

- 18- 12

فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

عرفان عملی اسلام

اخلاق خانواده

2

2

2

2

2

دانشجو موظف است از 10 واحد این گروه 2 واحد را طی دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

انقلاب اسلامی

031- 18- 12

032- 18- 12

033- 18- 12

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی

اندیشه سیاسی امام خمینی

2

2

2

دانشجو موظف است از 6 واحد این گروه 2 واحد را طی دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

تاریخ و تمدن اسلامی

041- 18- 12

042- 18- 12

043- 18- 12

تاریخ وفرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

2

2

2

دانشجو موظف است از 6 واحد این گروه 2 واحد را طی دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

آشنایی با منابع اسلامی

051- 18- 12

052- 18- 12

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

2

دانشجو موظف است از 4 واحد این گروه 2 واحد را طی دوره کاردانی وکارشناسی اخذ نماید.

دروس عمومی

070-12-12

فارسی عمومی

3

070-14-12

زبان عمومی

3

080-16-18

تربیت بدنی 1

1

083-16-18

ورزش 1( تربیت بدنی 2 )

1

056-18-12

دانش و جمعیت خانواده

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست دروس کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

 

 

 

 

نيمسال اول

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

نظری

عملی

601-12- 18

روانشناسي عمومي پیشرفته

3

تخصصی

3

----

602-12- 18

روش های آماری پیشرفته

3

تخصصی

2

1

603-12- 18

روان شناسی رشد پیشرفته

2

تخصصی

2

----

604-12- 18

انگیزش و هیجان پیشرفته

2

تخصصی

2

----

10 واحد

 

 

 

 

نيمسال سوم

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

نظری

عملی

609-12- 18

روانشناسي اجتماعی پيشرفته

2

تخصصی

2

---

610-12- 18

روانشناسي تجربي پيشرفته

2

تخصصی

---

2

612-12- 18

يادگيري و تفكر پيشرفته

2

تخصصی

2

---

613-12- 18

پايان نامه (دانشجویان پژوهش محور )

4

پروژه

---

4

615- 12- 18

سمینار (دانشجویان آموزش محور )

4

سمینار

2

2

10 واحد

 

 

 

 

 

نيمسال دوم

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

نظری

عملی

605-12- 18

مباحث جدید در آسیب شناسی روانی

2

تخصصی

2

---

606-12- 18

نظریه های شخصیت پیشرفته

2

تخصصی

2

---

607-12- 18

نورو سایکوفیزیولوژی

2

تخصصی

2

---

608-12- 18

روش تحقیق پیشرفته

3

تخصصی

2

1

611- 12- 18

كودكان استثنايي پيشرفته

3

تخصصی

2

1

12 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر : دانشجویان محترم در نیمسال چهارم ادامه پایان نامه را باید انتخاب نمایند کد درس ادامه پایان نامه 614- 12- 18 می باشد .

 

 

موارد مهم آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

 1. براساس ماده 29 آیین نامه کارشناسی ارشد، هر گونه انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ممنوع می باشد.
 2. براساس تبصره 2 ماده 12 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد، در نیمسال اول به دانشجو مرخصی داده نمی شود.
 3. براساس تبصره 4 ماده 12 آیین نامه کارشناسی ارشد ، در صورتیکه دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حتی برای یک نیمسال ، ترک تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم می شود.
 4. براساس ماده 14 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ، حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس اصلي و جبراني در دوره كارشناسي ارشد، 12 است.
 5. براساس ماده 15 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ، ميانگين نمرات دروس دانشجو در دوره كارشناسي ارشد، در هر نيمسال تحصيلي، نبايد از 14 كمتر باشد در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در يك نيمسال كمتر از 14 شود، دانشجو مشروط قلمداد مي گردد اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از 14  باشد، آن دانشجو از ادامه تحصيل محروم مي شود.
 6. براساس تبصره2 ماده 20 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد، براي پايان نامه حداكثر دو استاد راهنما و يك استاد مشاور مي تواند در نظر گرفته شود.
 7. براساس تبصره 1ماده 25 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد،  از كل نمره پايان نامه، يك نمره مربوط به كميت و كيفيت گزارش ها ي سه ماهه دانشجو است . اين نمره توسط  استاد راهنما در فرم هاي گزارش سه ماهه منظور مي گردد.
 8.  طول مدت تحصیل برای دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر 4 نیمسال تحصیلی (2 سال) می باشد.
 9.  از زمان تاریخ دفاع به مدت دو ماه دانشجویان کارشناسی ارشد فرصت دارند تا اصلاحات خود را به تحصیلات تکمیلی ارائه دهند و با این واحد تسویه حساب نمایند.
 10. کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد پس از تصویب موضوع پروپوزال در گروه موظفند موضوع پروپوزال خود را در سایت irandoc.ac.ir  ثبت و تاییدیه آن را به گروه تحویل دهند.