اعضای هیأت علمی


اعضای هیأت علمی

محسن ایرانی
محسن ایرانی
mohsen_irani@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
مربی
1399 1400
فرحناز براهویی
فرحناز براهویی
farahnaz.barahuie@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1392 1400
آرمان بهاری
آرمان بهاری
arman_bahari@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1392 1401
محسن جامی
محسن جامی
m.jami@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1397 1400
خشایار دانش ناروئی
خشایار دانش ناروئی
kh_dnarooei@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1393 1401
علیرضا دوچشمه گرگیچ
علیرضا دوچشمه گرگیچ
gorgij.a.d@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1391 1400
حمید شعبانی
حمید شعبانی
h.shabani@phys.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1391 1401
هادی شهركی
هادی شهركی
hadi_shahraki@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
--------
آتنا شیرانزائی
آتنا شیرانزائی
ashiranzaei@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
محمد امین شیرخانی
محمد امین شیرخانی
aminshirkhani@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
سمانه صردی زید
سمانه صردی زید
soradizeid@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1392 1401
سمیه طبسی
سمیه طبسی
somayehtabasi@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1397 1401
یونس قلندرزهی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
یونس قلندرزهی
younes.ghalandarzehi@chem.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
غلامحسن كاخا
غلامحسن كاخا
g.kakha@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار