مدیریت


مدیریت

عباسعلی آهنگر
رئیس دانشکده
عباسعلی آهنگر
ahangar@english.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1380 1403
الهام شیردل
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
الهام شیردل
eshirdel@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1397 1403
عبدالرسول حسنی فر
معاون پژوهشی
عبدالرسول حسنی فر
hasanifar@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1392 1402