هیأت علمی

محمد بارانی
محمد بارانی
barani@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1384 1396
محمود حسن آبادی
محمود حسن آبادی
mahmoud.hassanabadi@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1386 1397
مریم خلیلی جهانتیغ
مریم خلیلی جهانتیغ
khalili@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1375 1396
مریم شعبان زاده
مریم شعبان زاده
mshabanzadeh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1375 1398
محمود عباسی
محمود عباسی
abbasi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1382 1398
محمدعلی محمودی
محمدعلی محمودی
mahmoodi@usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1387 1397
محمدامیر مشهدی
محمدامیر مشهدی
mashhadi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1381 1397
عبدالله واثق عباسی
عبدالله واثق عباسی
vacegh40@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1386 1397