هیأت علمی

عبدالعلی اویسی كهخا
عبدالعلی اویسی كهخا
oveisi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1382 1402
محمد بارانی
محمد بارانی
barani@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1382 1399
مریم خلیلی جهانتیغ
مریم خلیلی جهانتیغ
khalili@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1375 1399
مریم شعبان زاده
مریم شعبان زاده
mshabanzadeh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1375 1398
محمدعلی محمودی
محمدعلی محمودی
mahmoodi@usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1387 1402
محمدامیر مشهدی
محمدامیر مشهدی
mashhadi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1381 1402
عباس نیكبخت
عباس نیكبخت
nikbakht_a@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1395 1402
عبدالله واثق عباسی
عبدالله واثق عباسی
vacegh40@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1386 1400