پژوهش

فعالیت های علمی پژوهشی گروه زبان و ادبیات انگلیسی(ازسال 1392 تا 1397)

تعداد دریافت پایه تشویقی 9مرتبه
تعداد مقالات علمی -پژوهشی 124
تعداد دریافت گرنت 1
تعداد سفرهای علمی 20
تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته و پایان نامه ها 183
تعداد تالیف کتاب 5
تعداد ترجمه کتاب 5