زبان و ادبیات عربی


معرفی گروه زبان و ادبیات عربی

گروه زبان و ادبیات عربی در سال ۱۳۸۴ تأسیس و در اولین دوره در نوبت شبانه و در مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو نمود که هم اکنون دارای ۱۲۰ نفر دانشجو در این مقطع می باشد .همچنین در سال ۱۳۸۷ با تأسیس مقطع کارشناسی ارشد این رشته موافقت به عمل آمده است و در حال حاضر52 دانشجو مشغول به تحصیل در این مقطع تحصیلی هستند.

این گروه در حال حاضر دارای 6 عضو هیأت علمی است که به تفکیک 4 نفر دارای مرتبه علمی دانشیار ویک نفر استادیار و یک  نفرمربی می باشد

کارشناس گروه :  خانم محبوبه جهانتیغ

 

لینک سیلابس کارشناسی

 

لینک سیلابس ارشد

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 99.pdf?ver=BXAq-njaXwze8prUbnZg4Q%3d%3d

سرفصل دروس کارشناسی زبان و ادبیات عربی

/ Portals/0/Group/FA-LiHu/ (1)_1.pdf?ver=l_PbftQOTA-GyQk7bogAIQ%3d%3d

سرفصل دروس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/sarfasl arshdarab.pdf?ver=ffgRpjlGdcQHe-yKxbMviQ%3d%3d