پژوهش

مجلات

پژوهشنامه ادب غنایی که قبلاً با عنوان مجله زبان وادبیات فارسی منتشر می شد براساس نامۀ شماره 3/10691 مورخ 87/12/28 از کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات وفناوری درجۀ علمی-پژوهشی دریافت کرده است . این مجله درمیان بیش از 1000مجله پایگاه استنادی جهان اسلام رتبه هشتم را دارد و دارای ضریب تاثیر نسبتاً بالایی است.

فعالیت های علمی پژوهشی گروه زبان وادبیات فارسی (از سال 1392-1397)

دفعات دریافت پایه تشویقی استادان 17مرتبه
تعداد مقالات پژوهشی 173
تعداد دریافت گرنت 4
تعدادسفرهای علمی 24
تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته و پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد 38

 

 

 

حضور جناب آقای دکتر ابوموسی محمد عارف بالله استاد دانشگاه داکا و رئیس بنیاد ابوریحان بیرونی مورخ 5 تیرماه 1398 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و برگزاری کارگاهی با عنوان "آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان" توسط ایشان