زبان و ادبیات انگلیسی


معرفی گروه زبان و ادبيات انگليسی

اين گروه در سال ۱۳۵۳ تأسيس و آغاز به كار نمود و در حال حاضر اين گروه داراي ۱۱۵ نفر دانشجوي كارشناسي گرايش مترجمي، ۳۷ نفر دانشجوي كارشناسي گرايش زبان و ادبيات انگليسي، ۲۱ نفر دانشجوي كارشناسي گرایش آموزش زبان انگلیسی،۵۹ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسي همگاني و ۵۹ نفر دانشجوي كارشناسي ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي مي باشد. همچنين در نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۱-۹۰ با تأسیس مقطع دكتری در رشته زبان شناسي همگاني موافقت به عمل آمده و در حال حاضر ۲۳ دانشجو در اين مقطع مشغول به تحصيل هستند.

اين گروه داراي ۱۰ نفر عضو هيات علمي( ۲ نفر دانشيار، ۸ نفر استاديار ) و دو نفر كارشناس مي باشد. شایان ذکر است نخستین همایش بین المللی زبانها وگویشهای ایران در آبان سال ۸۷ ودوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران در اسفند سال ۹۳ توسط این گروه برگزار شده است.

در حال حاضر اين گروه داراي ۲ آزمايشگاه براي دروس تخصصي دانشجويان و نيز يك اتاق براي استفاده دانشجويان دكترا مي باشد.

توجه به اجراي دوره هاي تحصيلات تكميلي از اهداف آتي و عمده اين گروه مي باشد. علاوه بر فعاليت هاي آموزشي تعريف شده، در حال حاضر اين گروه  تدریس درس عمومی زبان انگلیسی  به كليه دانشجويان را برعهده دارد.

 

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _1.pdf?ver=fXxKvsebC0XmB1zaNWkNWA%3d%3d

 

 

دروس کارشناسی  زبان و ادبیات انگلیسی

نیمسال اول :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
1 12-14-201 خواندن و درک مفاهیم (1) 4 اصلی ----
2 12-14-204 دستور و نگارش (1) 4 اصلی ----
3 12-14-918 گفت و شنود (1) 4 اصلی -----
جمع     12    

نیمسال دوم :

ردیف شماره درس نام درس تعدادواحد نوع درس پیشنیاز
4 12-14-202 خواندن و درک مفاهیم (2) 4 اصلی 1
5 12-14-205 دستور و نگارش (2) 4 اصلی 2
6 12-14-919 گفت و شنود (2) 4 اصلی 3
7 12-14-214 فنون یادگیری زبان 2 اصلی -----
جمع     14    

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع پیشنیاز
8 12-14-209 آوا شناسی 2 اصلی ---
9 12-14-216 نمونه های نثر ساده 2 اصلی ---
10 12-14-217 نمونه های شعر ساده 2 اصلی ---
11 12-14-215 اصول و روش ترجمه 2 اصلی ---
12 12-14-206 نگارش پیشرفته 2 اصلی ---
13 12-14-212 درآمدی بر ادبیات  انگلیسی (1) 2 اصلی ---
14 12-14-366 بیان شفاهی داستان 2 اصلی 4/5/6
جمع     14    

نیمسال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
15 12-14-210 کلیات زبان شناسی (1) 2 اصلی ----
16

12-14-213

درآمدی بر ادبیات انگلیسی (2) 2 اصلی

13

17 12-14-218 ترجمه متون ساده 2 اصلی ---
18 12-14-219 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه 2 اصلی ----
19 12-14-227 مقاله نویسی 2 اصلی ---
20 12-14-228 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی(1) 2 اصلی ----
21 12-14-339 فنون و صناعات ادبی 2 تخصصی 4/5/6
جمع     14    

 نیمسال پنجم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
22 12-14211 کلیات زبانشناسی(2) 2 اصلی 15
23 12-14-307 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی(2) 2 تخصصی 20
24 12-14-345 زبان دوم (1) 2 تخصصی ---
25 12-14-343 ترجمه متون ادبی(1) 2 تخصصی 17/18
26 12-14-330 داستان کوتاه 2 تخصصی 4/5/6
27 12-14-336 سیری در تاریخ  ادبیات انگلیسی(1) 4 تخصصی 13/16/21
28 12-14-229 خواندن متون مطبوعاتی 2 اصلی ---
جمع     17    

نیمسال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
29 12-14-346 زبان دوم (2) 3 تخصصی 24
30 12-14-225 روش تدریس زبان خارجی 4 اصلی ----
31 12-14-337 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی (2) 4 تخصصی 27
32 12-14-344 ترجمه  متون ادبی (2) 2 اصلی 25
33 12-14-365 اصول و روش تحقیق 2 اصلی ----
34 12-14-347 اساطیر یونان و روم 2 اصلی 13/16
جمع     17    

نیم سال هفتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
35 12-14-226 آزمون سازی زبان 2 اصلی ----
36 12-14-368 نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 2 تخصصی 13/16/33
37 12-14-369 ادبیات آمریکا 2 اصلی 13/16/21
38 12-14-338 مکتبهای ادبی 2 تخصصی 16/31
39 12-14-370 رکمان قرن 18و19 2 تخصصی 13/16/33
40 12-14-371 ادبیات معاصر 2 اصلی 31
41 12-14-347 زبان دوم (3) 3 تخصصی 29
42 12-14-372 رویکردهای نقد ادبی 2 تخصصی 21/31
جمع     17    

نیم سال هشتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
43 12-14-373 پروژه کارورزی 2 اصلی 33
44 12-14-374 رمان قرن 20 2 تخصصی 13/16/33
45 12-14-375 تاریخ نقد ادبی 2 تخصصی 21/31
46 12-14-376 نمایشنامه قرون 17و20 2 تخصصی 13/16/33
47 12-14-377 ادبیات جهان 2 اصلی 31
48 12-14-342 متون برگزیده نثر ادبی 2 تخصصی 16
49 12-14-333 شعر انگلیسی 2 تخصصی 10/13/16/33
جمع     14    

توجه : دانشجویان بایستی دروس عمومی را طبق سیلابس دروس عمومی مو جود در تابلوی اعلانات گروه در طول سنوات تحصیلی خود بگذرانند.

دروس کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ورودی 96:

نیمسال اول :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
1 12-14-201 خواندن ودرک مفاهیم (1) 4 اصلی ----
2 12-14-204 دستور نگارش (1) 4 اصلی -----
3 12-14-918 گفت و شنود (1) 4 اصلی ------
جمع     12    

نیمسال دوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد  واحد نوع درس پیشنیاز
4 12-14-202 خواندن و درک مفاهیم (2) 4 اصلی 1
5 14-14-205

دستور نگارش(2)

4 اصلی 2
6 12-14-919 گفت و شنود (2) 4 اصلی 3
7 12-14-214 فنون یادگیری 2 اصلی -----
جمع     14    

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
8 12-14-203 خواندن و درک مفاهیم (3) 4 اصلی 4
9 12-14-960 گفت و شنود (3) 4 اصلی 6
10 12-14-209 آواشناسی انگلیسی 2 اصلی ---
11 12-14-206 نگارش پیشرفته 2 تخصصی -----
12 12-14-215 اصول  و روش ترجمه 2 تخصصی -----
جمع     14    

نیمسال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
13 12-14-210 کلیات زبانشناسی 2 تخصصی ---
14 12-14-216 نمونه های نثر ساده انگلیسی 2 تخصصی -----
15 12-14-218 ترجمه متون ساده 2 تخصصی ----
16 12-14-300 مکالمه  موضوعی 2 تخصصی 9
17 12-14-219 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات 2 تخصصی ------
18 12-14-212 درآمدی بر ادبیات (1) 2 تخصصی ------
جمع     14    

نیمسال پنجم:

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
19 12-14-211 کلیات زبانشناسی(2) 2 تخصصی 13
20 12-14-213 درآمدی بر ادبیات (2) 2 تخصصی 18
21 12-14-222 بیان شفاهی  داستان (1) 2 تخصصی ----
22 12-14-224 نامه نگاری 2 تخصصی -----
23 12-14-962 ترجمه پیشرفته 2 تخصصی 15
24 12-24-217 شعر ساده 2 تخصصی -----
25 12-14-963  روانشناسی تربیتی 2 اصلی ------
جمع     14    

نیمسال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
26 12-174-350 زبانشناسی مقابله ای و تحلیل خطاها 2 تخصصی 19
27 12-14-228 مقاله نویسی 2 تخصصی -----
28 12-14-225 روشهای تدریس زبان انگلیسی 4 تخصصی ------
29 12-14-351 جامعه شناسی آموزش و پرورش 2 تخصصی 12
30 12-14-223

بیان شفاهی (2)

2 تخصصی 21
31 12-14-229 خواندن متون مطبوعاتی 2 تخصصی ------
32 12-14-304 واژه شناسی 2 تخصصی ------
33 12-14-961 دستور زبان پیشرفته 2 اصلی 5
جمع     16    

نیمسال هفتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
34 12-14-352 تهیه مطالب درسی راهنمایی 2 تخصصی 28
35 12-14-353 تدریس عملی (1) راهنمایی 2 تخصصی 28
36 12-14-355 ترجمه متون  مطبوعاتی 2 تخصصی 31
37 12-14-356 بررسی کتابهای درسی راهنمایی 2 تخصصی 28
38 12-14-357 روش تدرسی  مهارتهای زبان  انگلیسی 4 تخصصی 28
39 12-14-358 سنجش و ارزیابی 2 تخصصی 28
40 12-14-359 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 4 تخصصی 29
جمع     18    

نیمسال هشتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد  واحد نوع درس پیشنیاز
41 12-14-360 تهیه مطالب کمک آموزشی 2 تخصصی 27
42 12-14-361 تهیه مطالب درسی دبیرستان 2 تخصصی 35
43 12-14-226 آزمون سازی 2 تخصصی -----
44 12-14-354 تدریس عملی (2) دبیرستان 2 تخصصی 35
45 12-14-362 بررسی و تحلیل محتوای کتابهای دوره دبیرستان 2 تخصصی 37
46 12-14-363 کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان 2 تخصصی 38
47 12-14364 دو زبانگی 2 تخصصی 38
48 12-14-365 اصول و روش تحقیق 2 تخصصی ------
جمع     16    
 
دروس کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ورودی 97 و بعد از آن
نیمسال اول:
ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
1 12-14-201 خواندن  و درک مفاهیم (1) 4 اصلی ---
2 12-14-204 دستور و نگارش(1) 4 اصلی ----
3 12-14-918 گفت و شنود (1) 4 اصلی ----
جمع     12    

نیم سال دوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
4 12-14-202 خواندن و درک مفاهیم (2) 4 اصلی 1
5 12-14-205 دستور و نگارش (2) 4 اصلی 2
6 12-14-919 گفت و شنود (2) 4 اصلی 3
7 12-14-214 فنون یاد گیری 2 اصلی -----
جمع     14    

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
8 12-14-203 خواندن و درک مفاهیم (3) 4 اصلی 4
9 12-14-960 گفت و شنود (3) 4 اصلی 6
10 12-14-209 آواشناسی  انگلیسی 2 اصلی ----
11 12-14-206 نگارش پیشرفته 2 تخصصی ----
12 12-14-215 اصول و روش ترجمه 2 تخصصی ----
جمع     14   ----

نیمسال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
13 12-14-210 کلیات زبانشناسی(1) 2 تخصصی ---
14 12-14-216 نمونه های نثر ساده انگلیسی 2 تخصصی ---
15 12-14-218 ترجمه  متون ساده 2 تخصصی ----
16 21-14-300  مکالمه موضوعی 2 تخصصی 9
17 12-14-219 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات 2 تخصصی ----
18 12-14-212 درآمدی بر ادبیات (1) 2 تخصصی ----
جمع     12    
نیمسال پنجم:
ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
19 12-14-211 کلیات زبانشناسی (2) 2 تخصصی 13
20 12-14-213 در آمدی  بر ادبیات (2) 2 تخصصی 18
21 12-14-222 بیان شفاهی  داستان (1) 2 تخصصی ----
22 12-14-225 روش های تدریس زبان  انگلیسی 4 تخصصی ----
23 12-14-217 شعر ساده 2 تخصصی ----
24 12-14-963 روانشناسی تربیتی 2 اصلی ----
جمع     14    

نیمسال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
25 12-14-357 روش تدریس مهارتهای زبان انگلیسی 4 تخصصی 22
26 12-14-227 مقاله نویسی 2 تخصصی ----
27 12-14-224 نامه نگاری 2 تخصصی -----
28 12-14-962 ترجمه پیشرفته 2 تخصصی 15
29 12-14-223 بیان شفاهی (2) 2 تخصصی 21
30 12-14-229 خواندن  متون مطبوعاتی 2 تخصصی ----
31 12-14-304 واژه شناسی 2 تخصصی ----
32 12-14-961 دستور زبان  پیشرفته 2 اصلی 5
جمع     18    

نیمسال هفتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
33 12-14-352 تهیه مطالب  درسی راهنمایی 2 تخصصی 22
34 12-14-353 تدریس عملی (1) راهنمایی 2 تخصصی 22
35 12-14-355 ترجمعه متون  مطبوعاتی 2 تخصصی 30
36 12-14-356 بررسی کتابهای درسی راهنمایی 2 تخصصی 22
37 12-14-351 جامعه شناسی آموزش و پرورش 4 تخصصی 12
38 12-14-358 سنجش و ارزیابی 2 تخصصی 22
39 12-14-359 اصول و فلسفه  آموزش و پرورش 4 تخصصی ---
40 12-14-350 زبان شناسی مقابله ای و تحلیل خطاها 2 تخصصی 19
جمع     20    

نیمسال هشتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
41 12-14-360 تهیه مطالب کمک آموزشی 2 تخصصی 26
42 12-14-361 تهیه مطالب درسی دبیرستان 2 تخصصی 34
43 12-14-226 آزمون سازی 2 تخصصی ---
44 12-14-354 تدریس عملی (2)  دبیرستان 2 تخصصی 34
45 12-14-362 بررسی و تحلیل محتوای کتابهای دوره  دبیرستان 2 تخصصی 36
46 12-14-363 کاربرد کامپیوتر  در آموزش زبان 2 تخصصی 25
47 12-14-364 دوزبانگی 2 تخصصی 25
48 12-14-365 اصول و روش تحقیق 2 تخصصی -----
جمع     16    

توجه : دانشجویان بایستی دروس عمومی را طبق سیلابس دروس عمومی مو جود در تابلوی اعلانات گروه در طول سنوات تحصیلی خود بگذرانند.

دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ورودی 96

نیمسال اول :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
1 12-14-201 خواندن  و درک مفاهیم (1) 4 اصلی ---
2 12-14-204 دستور و نگارش(1) 4 اصلی ---
3 12-14-918 گفت و شنود (1) 4 اصلی ----
جمع     12    

نیمسال دوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
4 12-14-202 خواندن  و درک مفاهیم (2) 4 اصلی 1
5 12-14-205 دستور و نگارش (2) 4 اصلی 2
6 12-14-919 گفت و شنود (2) 4 اصلی 3
7 12-14-214 فنون و یادگیری 2 اصلی ----
جمع     14    

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
8 12-14-203 خواندن و درک مفاهیم (3) 4 اصلی 4
9 12-14-209 آواشناسی انگلیسی 2 اصلی ----
10 12-14-215 اصول و روش ترجمه 2 اصلی -----
11 12-14-206 نگارش پیشرفته 2 اصلی -----
12 12-14-212 درآمدی بر ادبیات (1) 2 اصلی -----
13 12-14-222 بیان شفاهی داستان (1) 2 اصلی ------
14 12-14-216 نمونه های نثر ساده 2 اصلی ------
15 12-14-210 کلیات زبانشناسی (1) 2 اصلی ------
جمع     18    

نیمسال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
16 12-14-223 بیان شفاهی داستان (2) 2 اصلی 13
17 12-14-218 ترجمه متون ساده 2 اصلی -----
18 12-14-213 درآمدی بر ادبیات (2) 2 اصلی 12
19 12-14-224 نامه نگاری 2 اصلی ------
20 12-14-217 نمونه های شعر ساده 2 اصلی ------
21 12-14-219 کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان 2 اصلی --------
22 12-14-303 نگارش فارسی 2 تخصصی فارسی عمومی
23 12-14-302 آشنایی با ادبیات  معاصر ایران 2 تخصصی فارسی عمومی
24 12-14-211 کلیات زبان شناسی(2) 2 اصلی 15
25 12-14-301 ساخت زبان فارسی 2 تخصصی 15
جمع     20    

نیمسال پنجم:

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
26 12-14-312 ترجمه متون مطبوعاتی (1) 2 تخصصی 17
27 12-14-322 اصول و مبانی نظری ترجمه 2 تخصصی 10
28 12-14-314 ترجمه شفاهی (1) 2 تخصصی 6/11
29 12-14-228 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (1) 2 اصلی ----
30 12-14-305 ترجمه پیشرفته (1) 2 تخصصی 10/17
31 12-14-229 خواندن متوت  مطبوعاتی 2 اصلی ----
32 12-14-323 ترجمه  متون ادبی 2 تخصصی 17
33 12-14-304 واژه شناسی 2 تخصصی -----
34 12-14-227 مقاله شناسی 2 اصلی -----
جمع     18    

نیمسال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
35 12-14-307 بررسی آثار ترجمه شده  اسلامی(2) 2 تخصصی 29
36 12-14-315 ترجمه شفاهی (2) 2 تخصصی 28
37 12-14-306 ترجمه پیشرفته (2) 2 تخصصی 30
38 12-14-318 بررسی مقابله ای ساخت جمله 2 تخصصی 24
39 12-14-310 ترجمه مکاتبات و اسناد (1) 2 تخصصی 17
40 12-14-220 اصول و روش تحقیق (1) 2 تخصصی 13/18/24
41 12-14-320 ترجمه انفرادی (1) 2 تخصصی 30
42 12-14-225 روش تدریس زبان خارجی 4 اصلی ------
جمع     18    

نیمسال هفتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیش36نیاز
43 12-14-317 ترجمه نوار و فیلم 2 تخصصی 36
44 12-14-316 ترجمه شفاهی (3) 2 تخصصی 36
45 12-14-221 اصول و روش تحقیق (2) 2 تخصصی 40
46 12-14-313 ترجمه متون مطبوعاتی(2) 2 تخصصی 26
47 12-14-311 ترجمه مکاتبات و اسناد(2) 2 تخصصی 39
48 12-14-321 ترجمه انفرادی(2) 2 تخصصی 41
49 12-14-308 ترجمه متون  اقتصادی 2 تخصصی 37
50 12-14-309 ترجمه متون سیاسی 2 تخصصی 37
51 12-14-226 آزمون سازی 2 اصلی -----
جمع     18    

توجه : دانشجویان بایستی دروس عمومی را طبق سیلابس دروس عمومی مو جود در تابلوی اعلانات گروه در طول سنوات تحصیلی خود بگذرانند.

دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ورودی 97

نیمسال اول :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
1 12-14-201 خواندن ودرک مفاهیم (1) 4 اصلی ---
2 12-14-204 دستور و نگار ش(1) 4 اصلی ---
3 12-14-918 گفت و شنود (1) 4 اصلی ---
جمع     12    

نیمسال دوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
4 12-14-202 خواندن و درک مفاهیم (2) 4 اصلی 1
5 12-14-205 دستور و نگارش (2) 4 اصلی 2
6 12-14-919 گفت و شنود (2) 4 اصلی 3
7 12-14-214 فنون و یادگیری 2 اصلی ----
جمع     14    

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
8 12-14-203 خواندن و درک مفاهیم (3) 4 اصلی 4
9 12-14-209 آواشناسی انگلیسی 2 اصلی ---
10 12-14-215 اصول و روش ترجمه 2 اصلی ----
11 12-14-206 نگارش پیشرفته 2 اصلی ----
12 12-14-212 درآمدی بر ادبیات (1) 2 اصلی -----
13 12-14-216 نمونه های نثر ساده 2 اصلی -----
14 12-14-222 بیان شفاهی داستان (1) 2 اصلی -----
15 12-14-210 کلیات زبانشناسی(1) 2 اصلی -----
جمع     18    

نیمسال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
16 12-14-223 بیان شفاهی داستان (2) 2 اصلی 14
17 12-14-218 ترجمه متون ساده 2 اصلی ----
18 12-14-213 درآمدی بر ادبیات (2) 2 اصلی 12
19 12-14-217 نمونه های شعر ساده 2 اصلی -----
20 12-14-303 نگارش فارسی 2 تخصصی فارسی عمومی
21 12-14-302 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 2 تخصصی فارسی عمومی
22 12-14-211 کلیات زبانشناسی (2) 2 اصلی 15
23 12-14-301 ساخت زبان فارسی 2 تخصصی 15

جمع : 16 واحد

نیمسال پنجم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
24 12-14-224 نامه نگاری 2 اصلی ---
25 12-14-219 کاربرد  اصطلاحات و تعبیرات زبان 2 اصلی ---
26 12-14-322 اصول و مبانی نظری ترجمه 2 تخصصی 19
27 12-14-314 ترجمه شفاهی (1) 2 تخصصی 6/10
28 12-14-228 بررسی آثار ترجمه شده  اسلامی (1) 2 اصلی ---
29 12-141-305 ترجمه  پیشرفته (1) 2 تخصصی 17/19
30 12-14-229 خواندن  متون  مطبوعاتی 2 اصلی ----
31 12-14-323 ترجمه  متون ادبی 2 تخصصی 17
جمع     16    

نیمسال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
32 12-14-227 مقاله نویسی 2 اصلی ---
33 12-14-304 واژه شناسی 2 تخصصی ---
34 12-14-312 ترجمه متون  مطبوعاتی (1) 2 تخصصی 17
35 12-14-307 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (2) 2 تخصصی 28
36 12-14-315 ترجمه شفاهی(2) 2 تخصصی 27
37 12-14-306 ترجمه پیشرفته (2) 2 تخصصی 29
38 12-14-225 روش تدرس زبان خارجی 4 اصلی گذراندن 90 واحد
جمع     16    
نیمسال هفتم :
ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
39 12-14-310 ترجمه مکاتبات  و اسناد (1) 2 تخصصی 17
40 12-14-316 ترجمه شفاهی (3) 2 تخصصی 36
41 12-14-313 ترجمه متون مطبوعاتی (2) 2 تخصصی 34
42 12-14-220 اصول و روش تحقیق (1) 2 اصلی 14/18/22
43 12-14-320 ترجمه  انفرادی (1) 2 تخصصی 29
44 12-14-318 بررسی مقابله ای ساخت جمله 2 تخصصی 22
45 12-14-308 ترجمه متون اقتصادی 2 تخصصی 37
جمع     14    

نیمسال هشتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
46 12-14-311 ترجمه مکاتبات و اسناد (2) 2 تخصصی 29
47 12-14-317 ترجمه نوار و فیلم 2 تخصصی 36
48 12-14-221

اصول و روش تحقیق(2)

2 تخصصی 42
49 12-14-321 ترجمه انفرادی (2) 2 تخصصی 43
50 12-14-309 ترجمه متون  سیاسی 2 تخصصی 37
51 12-14-226 آزمون سازی 2 اصلی ---
جمع     12    

توجه : دانشجویان بایستی دروس عمومی را طبق سیلابس دروس عمومی مو جود در تابلوی اعلانات گروه در طول سنوات تحصیلی خود بگذرانند.

دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ورودی  98 و بعد از آن

نیمسال اول :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
1 12-14-400 خواندن انگلیسی پایه 2 پایه -----
2 12-14-402 دستور انگلیسی پایه 2 پایه ------
3 12-14-404 مهارت های شنیداری وگفتاری پایه 2 پایه ------
4 12-14-406 مهارت های مطالعه و یادگیری 2 پایه ------
5 12-14-408 نگارش انگلیسی پایه 2 پایه ------
6 12-14-303 نگارش فارسی 2 پایه --------
جمع     12    

نیمسال دوم :

ردیف شماره در س نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
7 12-14-401 خواندن انگلیسی پیشرفته 2 پایه 1
8 12-14-403 دستور انگلیسی پیشرفته 2 پایه 2
9 12-14-405 مهارتهای شنیداری و گفتاری پیشرفته 2 پایه 3
10 12-14-407 فن بیان 2 پایه ---
11 12-14-409 نگارش انگلیسی پیشرفته 2 پایه 5
12 12-14-410 اصول و راهکارهای ترجمه 2 تخصصی -----
13 12-14-411 ادبیات معاصر فارسی 2 تخصصی -----
جمع     14    

نیم سال سوم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
14 12-14-412 داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی 2 تخصصی 7
15 12-14-413 مکاتبات انگلیسی 2 تخصصی 11
16 12-14-301 ساخت زبان فارسی 2 تخخصی ----
17 12-14-415 ادبیات پایداری 2 تخصصی ----
18 12-14-416 آشنایی با نثر انگلیسی 2 تخصصی ----
19 12-14-417 ترجمه و فناوری 2 تخصصی ----
20 12-14-418 زبان دوم (1) 2 اختیاری/الزامی ----
جمع     14    

نیمسال چهارم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
21 12-14-414 مبانی زبان شناسی 2 پایه ----
22 12-14-424 ویرایش فارسی 2 تخصصی 16
23 12-14-425 ترجمه متون  علوم انسانی از انگلیسی 2 تخصصی 12
24 12-14-426 خواندن  متون  رسانه ای و مطبوعاتی 2 تخصصی 7
25 12-14-427 ترجمه  اصطلاحات و عناصر فرهنگی 2 تخصصی 12/19
26 12-14-228 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (1) 2 تخصصی ---
27 12-14-419 زبان دوم (1) 2 اختیاری/ الزامی 20
28 12-14-423 آشنایی با شعر انگلیسی 2 تخصصی ------
جمع     16    

 نیمسال پنجم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
29 12-14-450 زبانشناسی کاربردی 2 تخصصی 21
30 12-14-428 ترجمه متون علوم انسانی از فارسی 2 تخصصی 23
31 12-14-431 ترجمه متون  رسانه ای و مطبوعاتی 2 تخصصی 24
32 12-14-307 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی(2) 2 تخصصی 26
33 12-14-432 ترجمه دیداری- شنیداری 2 تخصصی 12/19
34 12-14-433 اصول و روش تدریس 2 تخصصی ---
35 12-14-420 زبان دوم (3) 2 اختیاری/ الزامی 27
جمع     14    

 نیمسال ششم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
36 12-14-440 ترجمه متون اسلامی از انگلیسی 2 تخصصی ---
37 12-14-435 روش تدریس مهارتها 2 تخصصی 34
38 12-14-436 ترجمه  شفاهی پیاپی 2 تخصصی ----
39 12-14-437 ترجمه  اسناد  رسمی 2 تخصصی 30
40 12-14-365 اصول و روش تحقیق 2 تخصصی -----
41 12-14-421 زبان دوم (4) 2 تخصصی 35
42 12-14-438 مبانی نظری  تر جمه 2 تخصصی 29
43 12-14-429 واژه شناسی و اصطلاح شناسی 2 تخصصی 21
جمع     16    

نیمسال هفتم :

ردیف شماره درس نام درس تعدادواحد نوع درس پیشنیاز
44 12-14-226 آزمون سازی 2 تخصصی 34
45 12-14-439 آشنایی با بازارترجمه 2 تخصصی ----
46 12-14-434 ترجمه متون اسلامی از فارسی 2 تخصصی 36
47 12-14-441 ترجمه قراردادها و مکاتبات تجاری 2 تخصصی 39
48 12-14-442 پژوهش در مطالعات ترجمه 2 تخصصی 40
49 12-14-443 ترجمه شفاهی  همزمان 2 تخصصی 38
50 12-14-422 زبان دوم (5) 2 تخصصی 41
51 12-14-430 تحلیل مقابله ای ساخت  فارسی و انگلیسی 2 اختیاری/ الزلزامی 29
جمع     16 تخصصی  

نیمسال هشتم :

ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
52 12-14-444 ترجمه تشریحی 2 تخصصی 30
53 12-14-445 حوزه های نوین ترجمه 2 تخصصی 12/19
54 12-14-446 پروژه کارورزی 2 تخصصی 39
55 12-14-447 ترجمه ادبیات 2 تخصصی 12/19
56 12-14-448 آشنایی با محیط های ترجمه شفاهی 2 تخصصی 49
57 12-14-449 ترجمه متون علمی و تخصصی 2 تخصصی 12/19
جمع     12    

 توجه : دانشجویان بایستی تعداد 21 واحد دروس عمومی را در طول سنوات تحصیلی خود بگدرانند .

 

دروس کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی :

نیمسال اول :

ردیف شماره درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس
1 12-14-627 آوا شناسی 2 جبرانی
2 12-14-505 اصول دستور زبان 2 جبرانی
3 12-14-501 مقدمات زبانشناسی 2 جبرانی
4 12-14-628 صرف 2 اصلی
5 12-14-629 تاریخ مطالعات زبان شناختی ایرانی و اسلامی 2 اختیاری
جمع واحدها     10  

 نیمسال دوم :

ردیف شماره درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس
6 12-14-601 واج شناسی 2 اصلی
7 12-14-630 نحو 2 اصلی
8 12-14-620 ساخت زبان فارسی 2 اصلی
9 12-14-800 زبانشناسی  شناختی 2 اختیاری
10 12-14-623 جامعه شناسی زبان 2 اختیاری
11 12-14-603 اصول معنی شناسی 2 اصلی
جمع واحدها     12  

 نیمسال سوم :

ردیف شماره درس عنوان درس تعداد واحدها نوع درس
12 12-14-632 مکاتب زبانشناسی 2 اصلی
13 12-14-631 تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان 2 اصلی
14 12-14-701 شیوه استدلال نحوی 2 اختیاری
15 12-14-607 زبانشناسی تاریخی - تطبیقی 2 اختیاری
16 12-14-659 روانشناسی زبان 2 اختیاری
17 12-14-625 پایان نامه 4  

جمع واحدها: 14

در نیمسال چهارم و بعد ازآن واحد " ائامه پایان نامه " با کد 626-14-12 اخذ شود .

 

دروس کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی ورودی 99 و بعد از آن  :

نیمسال اول :

ردیف شماره درس عنوان درس تعدادواحد  نوع درس
1 12-14-601 واج شناسی 2 اصلی
2 12-14-623 جامعه شناسی زبان 2 اختیاری
3 12-14-603 اصول معنی شناسی 2 اصلی
4 12-14-628 صرف 2 اصلی
5 12-14-629 تاریخ مطالعات زبان شناختی ایرانی و اسلامی 2 اختیاری
جمع واحدها     10  

نیمسال دوم :

ردیف شماره درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس
6 12-14-607 زبانشناسی تاریخی - تطبیقی 2 اختیاری
7 12-141-630 نحو 2 اصلی
8 12-14-620 ساخت زبان فارسی 2 اصلی
9 12-14-800 زبانشناسی شناختی 2 اختیاری
10 12-14-659 روانشناسی زبان 2 اختیاری
جمع واحد ها     10  

 نیمسال سوم :

ردیف شماره درس عنوان درس تعداد واحد نوع درس
11 12-14-632 مکاتب زبانشناسی 2 اصلی
12 12-14-631 تحلیل گفتمان  و کاربرد شناسی زبان 2 اصلی
13 12-14-701 شیوه استدلال نحوی 2 اختیاری
14 12-14-500 پایان نامه 4  
جمع واحد ها     10  

در نیمسال چهارم و بعد از آن نام درس " ادامه پایان نامه "است .

دروس کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی:

نیمسال اول:

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
1 12-14-718 روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان اصلی 2
2 12-14-719 روش تدریس مهارتهای زبان اصلی 2
3 12-14653 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی اصلی 2
4 12-14-801 نظریه های روانشناسی زبان اختیاری 2
جمع       8

نیمسال دوم:

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
5 12-14-802 سنجش و ارزیابی زبان اصلی 2
6 12-14-712 تهیه و تدوین  مطالب درسی اصلی 2
7 12-14-803 درآمدی بر تحلیل گفتمان اختیاری 2
8 12-14-660 انگلیسی با اهداف ویژه اختیاری 2
9 12-14-805 زبانشناسی در آموزش زبان اختیاری 2
جمع       10

 نیمسال سوم :

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
10 12-14-661 سمینار مسائل آموزش زبان اصلی 2
11 12-14-804 فرهنگ و هویت در آموزش زبان اختیاری 2
12 12-14-806 نظریه های جامعه شناسی زبان اختیاری 2
13 12-14-807 نگارش متون علمی دانشگاهی اختیاری 2
14 12-14-663 پایان نامه   4
جمع       12

در نیمسال چهارم  و بعد از آن نام درس " ادامه پایان نامه " است

توجه : موضوع پایان نامه  باید در ابتدای نیمسال دوم انتخاب گردد و طرح و تحقیق آن در پایان همان نیمسال به تصویب گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده برسد. زمان دفاع حداقل 6 ماه پس از این تاریخ است .

دروس کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ورودی 99 و بعد از آن

نیمسال اول :

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
1 12-14-718 روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان اصلی 2
2 12-14-719 روش تدریس مهارتهای زبان اصلی 2
3 12-14-653 اصول و روش تدریس زبانهای خارجی اصلی 2
4 12-14-801 نظریه های روانشناسی زبان اختیاری 2
جمع       8

نیمسال دوم :

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
5 12-14-802 سنجش و ارزیابی زبان اصلی 2
6 12-14-712 تهیه و تدوین  مطالب درسی اصلی 2
7 12-14-803 درآمدی بر تحلیل گفتمان اختیاری 2
8 12-14-660 انگلیسی با اهداف ویژه اختیاری 2
9 12-14-805 زبانشناسی در آموزش زبان اختیاری 2
جمع       10

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
10 12-14-661 سمینار مسائل آموزش زبان اصلی 2
11 12-14-804 فرهنگ و هویت در آموزش زبان اختیاری 2
12 12-14-806 نظریه های جامعه شناسی زبان اختیاری 2
13 12-14-807 نگارش متون علمی دانشگاهی اختیاری 2
14 12-14-550 پایان نامه   6
جمع       14

در نیمسال چهارم  و بعد از آن نام درس " ادامه پایان نامه " است

توجه : موضوع پایان نامه  باید در ابتدای نیمسال دوم انتخاب گردد و طرح و تحقیق آن در پایان همان نیمسال به تصویب گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده  برسد . زمان دفاع حداقل 6 ماه پس از این تاریخ است .

دروس دکتری زبانشناسی همگانی :

نیمسال اول :

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
1 12-14-752 نظریه های نحوی پایه 2
2 12-14-750 نظریه های واج شناسی پایه 2
3 12-14-772 جامعه شناسی زبان اختیاری 2
جمع       6

نیمسال دوم:

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
1 12-14-751 نظریه های صرف پایه 2
2 12-14-753 نظریه های معنی شناسی پایه 2
3 12-14-762 روانشناسی زبان اختیاری 2
جمع       6

نیمسال سوم :

ردیف شماره درس عنوان درس نوع درس تعداد واحد
1 12-14-755 رده شناسی زبان اختیاری 2
2 12-14-775 زبانشناسی شناختی اختیاری 2
3 12-14-767 تحلیل گفتمان اختیاری 2
جمع       6

 

توجه : موضوع پایان نامه  باید در ابتدای نیمسال دوم انتخاب گردد و طرح و تحقیق آن در پایان همان نیمسال به تصویب گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده  برسد .