اعضا هیأت علمی

حسین ابراهیم زاده آسمین
حسین ابراهیم زاده آسمین
h.ebrahim@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1389 1399
خدیجه اسدی سروستانی
خدیجه اسدی سروستانی
asadi.kh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
محمدرضا حسنی
محمدرضا حسنی
mohammadrezahasani@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1388 1402
عبدالرسول حسنی فر
عبدالرسول حسنی فر
hasanifar@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1392 1402
محمد عثمان حسین بر
محمد عثمان حسین بر
mohb@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1381 1402
الهام شیردل
الهام شیردل
eshirdel@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1397 1402
سعید محمدی صادق
سعید محمدی صادق
sms@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1397 1402
مرتضی مسرور علی نودهی
مرتضی مسرور علی نودهی
m.masroor@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1396 1401
مهدی معینی
مهدی معینی
mmoeini84@gmail.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1389 1402
نورمحمد ناظریان
نورمحمد ناظریان
nmnazerian@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مربی
1388 1398