اعضا هیأت علمی

خدیجه اسدی سروستانی
خدیجه اسدی سروستانی
asadi.kh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
محمدرضا حسنی
محمدرضا حسنی
mohammadreza.hasani63@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1388 1397
عبدالرسول حسنی فر
عبدالرسول حسنی فر
hasanifar@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1392 1400
محمد عثمان حسین بر
محمد عثمان حسین بر
mohbusb@gmail.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1381 1397
الهام شیردل
الهام شیردل
eshirdel@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
سعید محمدی صادق
سعید محمدی صادق
sms@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
مرتضی مسرور علی نودهی
مرتضی مسرور علی نودهی
m.masroor@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1396 1399
مهدی معینی
مهدی معینی
mmoeini84@gmail.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1389 1398
نورمحمد ناظریان
نورمحمد ناظریان
nmnazerian@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مربی
1388 1397