مدیر گروه

رضا رضایی
مدیر گروه
رضا رضایی
rrezaei@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1400