بازنشستگان

 

محمد بارانی

محمد بارانی
barani@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار

1384 1396

 

مریم خلیلی جهانتیغ

مریم خلیلی جهانتیغ
khalili@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد

1375 1396

مریم شعبان زاده

مریم شعبان زاده
mshabanzadeh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار

.

محمود حسن آبادی
mahmoud.hassanabadi@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار