اعضای هیات علمی


اعضای هیات علمی

عبدالرسول حسنی فر
عبدالرسول حسنی فر
hasanifar@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1392 1400