اعضای هیات علمی


اعضای هیات علمی

علی بصیری نیا
علی بصیری نیا
a.basiriniya@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1398 1402
عبدالرسول حسنی فر
عبدالرسول حسنی فر
hasanifar@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1392 1402