هیأت علمی

رضا رضایی
رضا رضایی
rrezaei@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1400
محمدتقی زندوكیلی
محمدتقی زندوكیلی
mt_zand@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1400
محمد شیخ
محمد شیخ
m.sheikh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1401
جواد غلامعلی زاده
جواد غلامعلی زاده
j.gholamalizadeh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1394 1402
بتول محسنی راد
بتول محسنی راد
bmohseni@usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1393 1402