علوم سیاسی


گروه علوم سیاسی

گروه علوم سیاسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1397 فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز کرد. این گروه با توجه به سیاست های دانشگاه، اقدام به جذب دانشجوی خارجی نیز نموده است

از جهت عضو هیئت علمی متخصص، گروه علاوه بر اعضای هیئت علمی موجود، در حال جذب 2 هیئت علمی جدید نیز می باشد. 

 

کارشناس گروه : خانم مریم براهویی نیکجو

 

سرفصل و سیلابس

/Portals/0/Group/FA-LiHu/silabes arshad olum siyasi.pdf?ver=fSh2SrCl1yNeHVB3Bn5zOA%3d%3d