باستان شناسی


معرفی گروه باستان شناسی

/گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی در سال 1373 مبادرت به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی باستان شناسی نمود. این گروه در سال 1376 موفق به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی گردید و متعاقباً مقطع کاردانی در دانشکده هنر حذف گردید. گروه باستان شناسی در حفاری های شهر سوخته سیستان  و منطقه بمپور ایرانشهر که با همکاری سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشور صورت می گرفت، همکاریهای صمیمانه ای را داشته است. گروه باستان شناسی در حال حاضر دارای 8 عضو هیأت علمی ویک کارشناس آموزشی وفنی می باشد.مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در سال 1384در این گروه راه اندازی شد و در حال حاضر به صورت باستان شناسی عمومی ارائه می گردد و در نظر است تا درآینده گرایشهای باستان شناسی پیش از تاریخ ،تاریخی و اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد گنجانده شود.

دانشجویان مقطع کارشناسی این گروه جهت گذراندن 20 واحد دروس عملی حفاری وکاوش با همکاری سازمان میراث فرهنگی به محوطه های باستانی استان اعزام می گردند.

لازم به ذکر است دوره شبانه باستان شناسی نیزاز سال 1384 به جمع دوره های این گروه اضافه گردید. این گروه از سال 1381 تا کنون به بررسی و حفاری باستان شناسی در محوطه های اقماری شهر سوخته سیستان و حوزه رودخانه بمپور اشتغال داشته که نتایج حاصل از آن به صورت گزارشهای باستان شناسی منتشر گردیده است.

گروه باستان شناسی از سال 1391 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نیز نموده است و هم اکنون 6 دانشجو در این مقطع در حال تحصیل می باشند.

 

کارشناس گروه : آقای محمد رضا اقلیما

 

سیلابس کارشناسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _11.pdf?ver=Q3ZbPzVigxDP9OdQT-lZ2Q%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش دوران تاریخ ایران

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _7.pdf?ver=58SCG0Ehi-u9WoP7Bgqtag%3d%3d

 سیلابس کارشناسی ارشد گرایش تمدن و فرهنک اسلامی ایران وسرزمینهای دیگر

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ .pdf?ver=-5Z73mL92MbaVZwim0Q8ng%3d%3d

 سیلابس دکتری گرایش دوران اسلامی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _1.pdf?ver=llbvWzpo3IpA-DXeIGMUQw%3d%3d

 سیلابس کارشناسی ارشد گرایش پیش از تاریخ

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _8.pdf?ver=WnIwmsc7K9PwOgzLQc2lTw%3d%3d

سیلابس دکتری گرایش پیش از تاریخ

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _10.pdf?ver=17GZER9z6UxBDa9UuMsVgA%3d%3d

 

سرفصل دروس باستان شناسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _1.pdf?ver=TMgVHnaHZH7CyjlehHkLEQ%3d%3d

سرفصل دروس ارشد باستان شناسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ (1).pdf?ver=6ignErTLvmxB4KkSIigDwg%3d%3d

سرفصل دروس مقطع دکترای باستان شناسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ (1).pdf?ver=z6grvXblPbfI7R3IwaV6qg%3d%3d