آموزش


آموزش

جدول رشته /گرایش های گروه آموزشی تاریخ

ردیف نام گرایش مقطع
1 تاریخ کارشناسی
2 تاریخ ایران دوره اسلامی کارشناسی ارشد
3 تاریخ اسلام کارشناسی ارشد
4 تاریخ عمومی جهان کارشناسی ارشد
5 تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
6 رشتۀ زبانهای باستانی ایران کارشناسی ارشد