مدیر گروه

گیتی موسی پور نگاری
مدیر گروه
گیتی موسی پور نگاری
mousapour@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1387 1401