مدیر گروه

زادمهر ترابی
مدیر گروه
زادمهر ترابی
zadmehrtorabi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار