مدیر گروه

احمد شیرخانی
مدیر گروه
احمد شیرخانی
ahmadshirkhani@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1394 1396