هیأت علمی

عباسعلی آهنگر
عباسعلی آهنگر
ahangar@english.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1380 1400
زادمهر ترابی
زادمهر ترابی
zadmehrtorabi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
فرخ لقا حیدری
فرخ لقا حیدری
f.heidari51@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1390 1399
سید فرید خلیفه لو
سید فرید خلیفه لو
khalifehloo@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1383 1399
عبدالله سارانی
عبدالله سارانی
sarani_ling@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1385 1399
احمد شیرخانی
احمد شیرخانی
ahmadshirkhani@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1384 1400
گیتی موسی پور نگاری
گیتی موسی پور نگاری
mousapour@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1388 1398
اسماعیل نورمحمدی
اسماعیل نورمحمدی
esmaeel.nm@gmail.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1395 1397