هیأت علمی

عباسعلی آهنگر
عباسعلی آهنگر
ahangar@english.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1380 1402
زادمهر ترابی
زادمهر ترابی
zadmehrtorabi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
فرخ لقا حیدری
فرخ لقا حیدری
heidari.f@english.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1390 1402
سید فرید خلیفه لو
سید فرید خلیفه لو
khalifehloo@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1402
صدیقه زینلی دستوئی
صدیقه زینلی دستوئی
seddighehzeynali@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1401 1401
عبدالله سارانی
عبدالله سارانی
sarani_ling@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1385 1402
احمد شیرخانی
احمد شیرخانی
ahmadshirkhani@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1384 1401
گیتی موسی پور نگاری
گیتی موسی پور نگاری
mousapour@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1387 1402
اسماعیل نورمحمدی
اسماعیل نورمحمدی
esmaeel.nm@gmail.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1393 1399