مدیر گروه

داود صارمی نائینی
مدیر گروه
داود صارمی نائینی
d_saremi@arts.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1390 1396