مدیر گروه

حسین مهرپویا
مدیر گروه
حسین مهرپویا
hm_pouya@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1389 1397