مدیر گروه

فریبا موسی پور نگاری
مدیر گروه
فریبا موسی پور نگاری
fmosapour@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1386 1402