اخبار

برگزاری جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورخ  23 خرداد ماه 1403

برگزاری جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورخ 23 خرداد ماه 1403

جلسه آموزشی وپژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید و در مورد موضوعات مختلف آموزشی و پژوهشی گفتگو گردید.
برگزاری جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورخ  9 خرداد ماه 1403

برگزاری جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورخ 9 خرداد ماه 1403

جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ 9 خرداد ماه ۱۴۰3 با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر، معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و معاون محترم آموزشی سرکار خانم دکتر الهام ش...
برگزاری جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورخ  26 اردیبهشت ماه 1403

برگزاری جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورخ 26 اردیبهشت ماه 1403

جلسه آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه ۱۴۰3 با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر، معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و معاون محترم آموزشی سرکار خانم دکتر اله...
هفته سرآمدی آموزشی گروه ادبیات و زبان فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفته سرآمدی آموزشی گروه ادبیات و زبان فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه های گروه زبان و ادبیات فارسی به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
هفته سرآمدی آموزشی گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفته سرآمدی آموزشی گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه های گروه زبان و ادبیات عربی به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
هفته سرآمدی آموزشی گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفته سرآمدی آموزشی گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه های گروه زبان انگلیسی به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
هفته سرآمدی آموزشی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفته سرآمدی آموزشی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه های گروه علوم اجتماعی به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
هفته سرآمدی آموزشی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفته سرآمدی آموزشی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه های گروه باستان‌شناسی به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
هفته سرآمدی آموزشی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

هفته سرآمدی آموزشی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه های گروه تاریخ به مناسبت دهه سرآمدی آموزش
برگزاری چهارشنبه های پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری چهارشنبه های پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه گروه علوم اجتماعی به مناسبت چهارشنبه‌های پژوهشی