اعضا هیأت علمی

محمدمهدی توسلی
محمدمهدی توسلی
mohamadmehditavasoli@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1389 1397
زهره جوزی
زهره جوزی
jozi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1392 1397
روح اله شیرازی
روح اله شیرازی
rouhollah.shirazi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1390 1396
مهدی مرتضوی
مهدی مرتضوی
mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1397
فریبا موسی پور نگاری
فریبا موسی پور نگاری
negari293@yahoo.co.uk
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1386 1397
حسین مهرپویا
حسین مهرپویا
hm_pouya@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1389 1397