اعضا هیأت علمی

محمدمهدی توسلی
محمدمهدی توسلی
mohamadmehditavasoli@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1389 1397
زهره جوزی
زهره جوزی
jozi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1387 1400
سعدی سعیدیان
سعدی سعیدیان
sadi.saeedyan@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
روح اله شیرازی
روح اله شیرازی
rouhollah.shirazi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1378 1399
داود صارمی نائینی
داود صارمی نائینی
d_saremi@arts.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1390 1396
مهدی مرتضوی
مهدی مرتضوی
mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1399
فریبا موسی پور نگاری
فریبا موسی پور نگاری
fmosapour@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1386 1399
حسین مهرپویا
حسین مهرپویا
hmpouya@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1389 1400