مدیر گروه

خدیجه اسدی سروستانی
مدیر گروه
خدیجه اسدی سروستانی
asadi.kh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار