مدیر گروه

مهدی معینی
مدیر گروه
مهدی معینی
mmoeini84@gmail.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1389 1402