مدیر گروه

الهام شیردل
مدیر گروه
الهام شیردل
eshirdel@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1397 1401