مدیر گروه

حسین ابراهیم زاده آسمین
مدیر گروه
حسین ابراهیم زاده آسمین
ebram291@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1389 1397