آموزش

جدول رشته / گرایشهای گروه آموزشی باستان شناسی

 

ردیف نام گرایش مقطع
1 باستان شناسی کارشناسی
2 دوران تاریخی ایران کارشناسی ارشد
3 تمدن و فرهنگ  اسلامی ایران  و سرزمین های دیگر کارشناسی ارشد
4 پیش از تاریخ کارشناسی ارشد
5 دوران اسلامی دکترا
6 پیش از تاریخ دکترا