اخبار

جلسه دفاع  سلیمه دل مراد زایی

جلسه دفاع سلیمه دل مراد زایی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سلیمه دل مراد زایی دانشجوی ارشد گروه تاریخ با عنوان«بررسی تطبیقی دوران فرمانروایی کوروش دوم هخامنش و آشوربانی پال » با راهنمایی جناب آقای دکتر سلیمان زاده باداوری جناب آقای دکتر صالحی و جنا...
جلسه دفاع گروه علوم اجتماعی

جلسه دفاع گروه علوم اجتماعی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای زینلی قاسمی دانشجوی ارشد گروه علوم اجتماعی با عنوان«بررسی ویژگی های فردی،خانوادگی،اجتماعی و فرهنگی کودکان کار دانش آموز در منطقه حاشیه نشین شهر زاهدان » با راهنمایی سرکار خانم دکتر شیردل با...
جلسه دفاع ارشد یعقوب نارویی

جلسه دفاع ارشد یعقوب نارویی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای یعقوب نارویی دانشجوی ارشد گروه علوم اجتماعی با عنوان«کار کودکان و تبعات فردی و اجتماعی آن در زندگی دانش آموزان حاشیه نشین شهر زاهدان» با راهنمایی سرکار خانم دکتر شیردل باداوری جناب آقای دکت...
جلسه دفاع راضیه شیخ دارابی

جلسه دفاع راضیه شیخ دارابی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم راضیه شیخ دارابی دانشجوی ارشد گروه زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان«اثر روش تدریس tprsروی مهارت شنیداری،انگیزه و تمایل به برقراری ارتباط در دانش آموزان ایرانی » با راهنمایی سرکار خانم دکتر حی...
جلسه دفاع یوسف شیردلی

جلسه دفاع یوسف شیردلی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای یوسف شیردلی دانشجوی ارشد گروه علوم اجتماعی با عنوان«بررسی تاثیر فضای مجازی بر هویت دینی دانش آموزان " مطالعه موردی دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان زابل » با راهنمایی جناب آقای دکترمحمدی...
جلسه دفاع ارشد شهریور ماه-

جلسه دفاع ارشد شهریور ماه-

جلسه دفاع از پایان نامه آقای طاها پرکی دانشجوی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی با عنوان«تحلیل جامعه شناختی آثار داستانی بختیار علی غروب پروانه و عمویم جمشید خان که باد همیشه اورا با خود می برد» با راهنمایی دکتر عبدالعلی ...
[جلسه گروه علوم اجتماعی 3-1402

[جلسه گروه علوم اجتماعی 3-1402

اولین جلسه گروه علوم اجتماعی در سال تحصیلی 3-1402 در مورخ 28 شهریور 1402 در محل سایت دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور مدیر محترم گروه و اساتید محترم گروه برگزار گردید.
جلسه دفاع ارشد شهریور 1402

جلسه دفاع ارشد شهریور 1402

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زیور شیبانی دانشجوی ارشد گروه جامعه شناسی باعنوان«بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی برنگرش نسبت به نابرابری جنسیتی » با راهنمایی سرکار خانم دکتر الهام شیردل و جناب آقای دکتر حسین ابراهیم زاده ب...
جلسه دفاع ارشد شهریور

جلسه دفاع ارشد شهریور

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهسا ابرین دانشجوی ارشد جامعه شناسی با عنوان«بررسی تاثیر نهادهای مدنی بر توانمند سازی زنان ساکن حاشیه شهر زاهدان مورد مطالعه شیرآباد » با راهنمایی سرکار خانم دکتر شیردل با داوری جناب آقای د...
جلسه دفاع دکتری زبان و ادبیات فارسی

جلسه دفاع دکتری زبان و ادبیات فارسی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالباسط بر دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی با عنوان« تحلیل گفتمان آثار منثور عین القضات همدانی،نجم الدین راضی،مولانا جلاالدین محمد بلخی» با راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم شیبان زاد...