اعضای هیأت علمی


اعضا هیأت علمی

محمد پیری
محمد پیری
m.piri@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1389 1400
جواد چوپانیان
جواد چوپانیان
choupaniyan@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1393 1397
فاطمه رستمی
فاطمه رستمی
fatemehrostami@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1391 1400
علیرضا سلیمان زاده
علیرضا سلیمان زاده
soleymanzade@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1394 1402
عظیم شه بخش
عظیم شه بخش
azim47@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1391 1400
مریم شیپری
مریم شیپری
maryamsheipari@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1392 1402
كورش صالحی
كورش صالحی
salehi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1388 1402
مهدی صلاح
مهدی صلاح
Mehdi.Salah@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1382 1402
احمد عقیلی
احمد عقیلی
aghili@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1389 1402
مسعود مرادی
مسعود مرادی
dr_mmoradi@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1378 1397
محسن مرسلپور
محسن مرسلپور
morsalpour@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1391 1400