امکانات گروه

کتابخانه گروه

۱- کتابخانه گروه زبان وادبیات فارسی دارای ۲۰۰۰ عنوان کتاب تخصصی می باشد.

۲- اتاق پایان نامه ها ،شامل تمام پایان نامه های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد می باشد که جهت مطالعه دانشجویان در این مکان قرار داده شده است.